KONCERNENS RESULTAT
Fastpartner redovisar ett rörelseresultat på 87,0 (99,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 9,0 (10,0) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 14,6 (14,7) MSEK samt realisationsvinster på 24,2 (7,2) MSEK.

FASTIGHETSRÖRELSEN
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncen¬tration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighets¬beståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 480.183 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 76 % av beståndet och resterande 24% utgörs av bostäder.

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 160,5 (174,0) MSEK. I jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med c:a 5 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd ökat med 12 MSEK. Detta beror främst på höjda prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för reparation och underhåll. T.ex har 3 MSEK använts för att höja attraktions¬graden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en jäm¬förelse mellan de senaste fem kvartalen.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se