VERKSAMHETEN
Fastighetspartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framförallt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag av fem fastigheter i Norge innehåller beståndet enbart svenska fastigheter. Uthyrningsbar yta är c:a 532.000 kvm. Andelen kommersiella fastigheter utgör 73 % av beståndet och resterande 27 % utgörs av bostäder.

I slutet på februari månad beslutade styrelsen att utvidga Fastighetspartners verksamhet. Detta skedde genom att Fastighetspartner köpte sitt moderbolag Compactor Fastigheter AB:s samtliga aktier i onoterade bolag. Överlåtelsen, som skedde på för Fastighetspartner gynnsamma villkor, omfattade 13 bolag av vilka 10 är verksamma inom IT-och internetbranschen samt medicinsk teknik. Övriga bolag som ingick var det italienska modeföretaget Alberto Biani samt hotellfastighetsbolaget Svenska Stadshotell AB. Ägarandelen i dessa bolag varierar mellan 5-32 procent. Till detta kommer en aktiepost på 8 % i det noterade Svensk Vodka AB. Bakgrunden till denna utvidgning är att fastigheternas värden och kassaflöden kan användas och överföras till snabbväxande och framtidsrelaterade företag med möjlighet till en större utväxling än konventionella fastighetsinvesteringar. Samtidigt ger fastighetsbeståndet en viktig stabilitet åt företaget.

RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 99,6 (81,6) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 10,0 (-8,6) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 14,7 (15,6) MSEK. Jämförelsestörande poster avser överskottsmedel från SPP.