RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 81,6 (96,8) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -8,6 (-9,9) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 15,6 (15,7) MSEK.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 176,4 (194,1) MSEK. De i slutet på 1998 genomförda försäljningarna har inneburit att hyresintäkterna och driftnettot sjunkit samtidigt som skuldbördan reducerats och finans– nettot förbättrats. Observeras bör att Fastighetspartner i december 1998 förvärvade fastigheten Rånäs 1 med kända vakanser om ca 17 MSEK. Dessa vakanser har reducerats genom att nya hyresavtal för 16 MSEK träffats med tillträde successivt fram till 1 september. Denna uthyrning bidrar till att bolaget kommer att generera ett positivt resultat efter skatt från och med andra halvåret 1999. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fyra kvartalen.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)