RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett driftnetto på 125,2 mkr (128,5). Ändringen förklaras helt av fastighetsförsäljningar. Räntekostnaderna var 111,2 mkr (113,3). Räntebidragen uppgick till 3,7 mkr (7,4). Avskrivningar uppgick till 15,7 mkr (0,5). Justerat för fastighetsförsäljningar, avskrivningar och upplösning av reserver blir periodens resultat 3,5 mkr (5,7). Koncernens resultat efter finansiella poster och före avskrivningar uppgick för perioden till 5,8 mkr (17,5). Inklusive avskrivningar blir resultatet -9,9 mkr (17,0). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning m.m om 2,3 mkr (8,1). VDs prognos om ett helårsresultat på ca 80 mkr inklusive reavinster kvarstår.

Vid bolagsstämman 1998 informerades om att strukturella åtgärder skall genomföras under 1998 i syfte att bl.a öka lönsamheten. Dessa åtgärder kommer att ge effekt på resultatet i slutet av året.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 194,1 mkr (199,8). Justerat för försäljningar ligger hyres-intäkter och driftnetto på samma nivå som före-gående år. Minskningen i hyresintäkter och driftnetto förklaras alltså helt av försäljningar.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)