Fastpartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge
bokslutskommuniké för räkenskapsårets 1 januari – 31 december 2002.

Affärsidé
Fastpartner skall:
· Äga och förvalta fastigheter i expansiva orter
· Förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
· Prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i
Stockholm
· Prioritera värdetillväxt och kassaflöden
· I harmoni med tillväxt, resultat och kassaflöden i
fastighetsrörelsen investera i och utveckla bolag i riskkapitalrörelsen

För att nå förbättrade kassaflöden har under de senaste två åren ett
flertal lågavkastande bostadsfastigheter i framförallt Göteborg sålts
till bostadsrättsföreningar. Detta har inneburit en så kraftig reduktion
av fastighetsbeståndet i region Väst att beslut fattats att på sikt
avveckla hela detta bestånd. Riskkapitalrörelsen drivs med inriktning
att strukturera innehaven i portföljbolagen och avvakta tills både
marknaden och innehaven blir mogna för försäljningar eller andra
strukturella förändringar.
Verksamheten
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför
allt till Stockholmsområdet. Med undantag för 2 fastigheter i Norge
innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighets
beståndet omfattade per 31 december 2002 totalt 426.587 kvm. Andelen
kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och
skolor utgör 80% av beståndet och resterande 20% utgörs av bostäder.
Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda
värdet av aktieinnehaven i de 12 företagen i portföljbolagen uppgår till
119,6 MSEK.

Stockholm den 21 februari 2003

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

I egenskap av revisorer i Fastpartner AB (publ) har vi översiktligt
granskat denna bokslutskommuniké avseende 2002 enligt den rekommendation
som FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en
revision. Det har inte framkommit något som tyder på att
bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och
årsredovisningslagarna.

Stockholm den 21 februari 2003

Deloitte & Touche AB

Jan Bergman
Auktoriserad revisor

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00790/wkr0001.doc Hela kommunikén
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00790/wkr0002.pdf Hela kommunikén