Fastpartner Financial Statement 2021 – in English here!

 

  • Hyresintäkterna ökade med 3,0% och uppgick till 1 856,3 (1 801,6) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 1,2% och uppgick till 1 301,0 (1 285,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,1 (71,3)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,1% och uppgick till 972,4 (952,1) MSEK, per stamaktie av serie A 5,32 (5,21) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 050 (970) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 323,0 (31 344,4) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 027,9 (1 074,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 367,7 (1 632,2) MSEK, per stamaktie av serie A 17,92 (8,55) kr.
  • Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.
  • Fastpartners styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Inlösen förutsätter att erforderliga beslut fattas på en extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 (2,0) kr per stamaktie av serie A och en utdelning om 5,0 (5,0) kr per stamaktie av serie D. Om den extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022 inte beslutar om att inlösa samtliga utestående preferensaktier så föreslår styrelsen en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

 

Stockholm den 11 februari 2022

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida
www.fastpartner.se

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl 07:30.