ÅRET I SAMMANDRAG

· Hyresintäkterna ökade med 23,3% och uppgick till 1 135,0 (920,8) MSEK.
· Driftnettot ökade med 26,3% och uppgick till 771,0 (610,6) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,9 (66,3)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 524,5 (383,5) MSEK, per stamaktie 9,79 (7,22) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 615 MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 465,5 (12 046,0) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 951,7 (283,6) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 1 206,7 (463,0) MSEK, per stamaktie 21,88 (8,05) kr.
· Fastpartners mål om att ha ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 MSEK vid utgången av år 2015 uppnåddes. Vid 2016 års ingång har Fastpartner ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 615 MSEK.
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 (3,50) kr per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016 kl 13:00.