· Hyresintäkterna för år 2013 ökade med 19,8% och uppgick till 765,9 (639,3) MSEK.
· Driftnettot ökade med 26,4% och uppgick till 496,3 (392,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad  om 64,8 (61,4)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 303,3 (222,3) MSEK, per aktie 5,71 (4,19) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 358 MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 563,1 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
· Resultat efter skatt uppgick till 272,5 (336,5) MSEK, per aktie 5,13 (6,38) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
–       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
–       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
–       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
–       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,10 (2,75) kr per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.

   Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2014 kl 14:00.