· Hyresintäkterna för år 2012 ökade med 37,6% och uppgick till 639,3 (464,7) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter.
· Driftnettot ökade med 33,3% och uppgick till 392,5 (294,5) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 222,3 (187,9) MSEK, per aktie 4,19 (3,70) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter som motverkats negativt av finansiella kostnader till följd av högre upplåning i samband med förvärven och högre räntor.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 834,0 (5 990,3) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
· Resultat efter skatt uppgick till 318,3 (224,7) MSEK, per aktie 5,99 (4,43) kr. Förändringen beror främst på högre driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt lägre orealiserade värdeförändringar.
· Fastpartner har haft som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Justerat för förvärvade fastigheter under fjärde kvartalet och vissa engångseffekter på kostnadssidan under 2012 uppgår det rullande förvaltningsresultat per den 31 december 2012 till 281 MSEK. Till detta ska läggas att bolaget tappade ett årligt driftnetto om ca 26 MSEK i september i fastigheten Riksby 1:13 genom Panaxias konkurs. Detta driftnetto beräknas återfås under 2013 genom nyuthyrning i fastigheten.
· Under nuvarande marknadsmässiga förutsättningar är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan mål:

         –       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
         –       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
         –       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
         –       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 (2,50) kr per aktie.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johanssson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl 12:30.