· Hyresintäkterna för år 2011 ökade med 12,2% och uppgick till 464,7 (414,1) MSEK och den uthyrningsbara ytan ökade med 24%.

· Driftnettot ökade med 19,4% och uppgick till 294,5 (246,7) MSEK och överskottsgraden ökade med 3,8 procentenheter till 63,4 (59,6)%.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 187,9 (198,6) MSEK, per aktie 3,70 (3,91) kr. Förändringen förklaras främst av ökade finansiella kostnader till följd av högre upplåning och högre marknadsräntor.

Runt årsskiftet har Fastpartner förvärvat 29 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 148 000 kvm och hyresintäkter på cirka 170 MSEK. Dessa hyresintäkter kommer redan från och med kvartal 1 2012 påverka förvaltningsresultatet positivt.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 5 990,3 (5 099,4) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 224,6 (449,5) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt uppgick till 224,7 (508,3) MSEK, per aktie 4,43 (10,01) kr. Skillnaden mot föregående år förklaras främst av lägre värdeförändringar på fastigheter, högre finansiella kostnader till följd av fastighetsförvärv samt större negativ värdeförändring på innehavet i Allenex. Årets resultat har belastats med -55,4 (-26,4) MSEK i orealiserade värdeförändringar på innehavet i Allenex.

· Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Detta kommer att ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 1 000 MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 (2,30) kr per aktie.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2012 kl 12.00.