· Hyresintäkterna för perioden januari – december 2010 ökade med 0,8% och uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

· Förvaltningsresultatet minskade till 198,6 (214,7) MSEK, per aktie 3,91 (4,23) kr. Det lägre förvaltningsresultatet förklaras av att en hyresgaranti löpt ut samt av högre värme- och snöröjningskostnader till följd av ett mycket kallt och snörikt år. Dessa effekter har påverkat förvaltningsresultatet totalt med cirka 24 MSEK jämfört med föregående år.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 5 099,4 (4 428,8) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 449,5 (-87,1) MSEK i orealiserade värdeförändringar, varav cirka 237 MSEK avser fastigheten Krejaren i Stockholm. Hela fastighetsbeståndet är värderat med stöd av externa värderingar av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt ökade med 473,7 MSEK till 508,3 (34,6) MSEK, per aktie 10,01 (0,68). Resultatet är det hittills bästa som Fastpartner rapporterat.

· Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Detta kommer att ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 1 500 MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 (2) kr per aktie.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se