• Resultat före skatt och värdeförändringar avseende fastigheter ökade med 50,4% till 262,5 (174,5) MSEK.

• Hyresintäkterna för perioden januari – december 2009 uppgick till 410,9 (488,2) MSEK. Minskningen av hyresintäkterna förklaras av att 2008 års hyresintäkter inkluderade en engångsersättning om 67,8 MSEK.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 214,7 (221,8) MSEK, per aktie 4,23 (4,37) kr. Minskningen om -3,2% förklaras av att 2008 års förvaltningsresultat inkluderar en engångsersättning om 67,8 MSEK. Justerat för denna engångsersättning ökade förvaltningsresultatet med 60,7 MSEK eller 39,4 %.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 4 428,8 (4 192,6) MSEK. Resultatet har belastats med -87,1 (-282,3) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är externt värderat hos DTZ Sweden AB.

• Resultat efter skatt var 34,6 (-77,1) MSEK och per aktie 0,68 (-1,52) kr. Förbättringen, 111,7 MSEK, förklaras främst av lägre negativa värdeförändringar avseende fastigheter och lägre räntekostnader

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2 (1,75) kr per aktie.

• Styrelsen har fastställt ett nytt mål för rullande årligt förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör

telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se