• Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 298,2 MSEK (283,0)
• Resultat efter skatt uppgick till 41,3 MSEK (17,6), resultat före skatt uppgick till 56,8 MSEK (25,1).
• Resultat per aktie blev 0,81 kr/aktie (0,34)
• Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 40,6 MSEK (30,3)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,1 MSEK (54,7)
• Prognos för 2005 är att resultatet före skatt kommer att uppgå till 90 MSEK
• Utdelning föreslås öka med 30% till 65 öre/aktie