VERKSAMHETEN
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per årsskiftet totalt 483.580 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 75% av beståndet och resterande 25% utgörs av bostäder.

Under året har en riskkapitalverksamhet byggts upp. Totalt har Fastpartner investerat 114 MSEK i 12 st icke fastighetsrelaterade företag, främst inom IT och medicinsk teknik. Strategin för den nya riskkapitalrörelsen är att i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen, investera i och utveckla företag inom IT och medicinsk teknik.

RESULTAT
Fastpartner redovisar ett resultat efter skatt på 23,6 (-16,4) MSEK. Resultatet har belastats med avskrivningar på byggnader med 28,7 (30,6) MSEK. Resultatskillnaden förklaras främst av respektive års fastighetsförsäljningar. 1999 års resultat inkluderar realisationsförluster om totalt 12,2 MSEK medan årets resultat innehåller realisationsvinster på 31,1 MSEK, varav 2,0 från riskkapitalrörelsen. Förvaltningsresultatet, dvs resultat före skatt exkl. reavinster/förluster, poster av engångskaraktär och avskrivningar uppgår för 2000 till 15,2 (23,4) MSEK dvs en försämring med 8,2 MSEK, varav drygt 5 MSEK förklaras av kostnader i riskkapitalrörelsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)