Fastighetspartner NF AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 1999. VERKSAMHETEN Fastighetspartner äger och förvaltar fastigheter 646-578 med koncentration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg, Gävle och Linköping är andra prioriterade orter. Med undantag för fem fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per årsskiftet totalt 543 809 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 72,4 % av beståndet och resterande 27,6 % utgörs av bostäder. RESULTAT Fastighetspartner NF AB redovisar ett resultat efter skatt på – 16,4 (78,4) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 30,6 (28,3) MSEK. Resultatskillnaden förklaras av respektive års fastighetsförsäljningar. 1998 års resultat inkluderar realisationsvinster på 96,2 MSEK medan årets resultat belastas av realisationsförluster om totalt 12,2 MSEK. Förvaltningsresultatet, dvs resultat före skatt exkl. reavinster/förluster, poster av engångskaraktär och avskrivningar uppgår för 1999 till 23,4 (4,8) MSEK dvs en förbättring med 18,6 MSEK. Att årets resultat avviker från tidigare lämnade prognoser beror på att under 4:e kvartalet 1999 påbörjade fastighetsförsäljningar kommer att avslutas 646-580 först under första halvåret 2000. Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel: 08-402 34 65 (direkt) eller 08-402 34 60 (växel)