Vid konstituerande sammanträde den 22 november 2017 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Mats Hellström, Nordea Investment Funds och Anders Keller, Compactor Fastigheter AB, till ledamöter i Fastpartners valberedning. Valberedningen valde Anders Keller till ordförande i valberedningen.

Vid Fastpartners årsstämma den 25 april 2017 beslutades att bolaget ska utse en valberedning med uppgift att till kommande årsstämma bereda och framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti 2017 äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan gör det till Fastpartner AB, Att: Anders Keller, Box 55625, 102 14 Stockholm.

                                                                   

Stockholm den 23 november 2017

För vidare information vänligen kontakta: Anders Keller, Valberedningens ordförande
Tel: 0707 – 74 68 03

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se