Idag har slutligen tillträdet av fastighetsportföljen i Gävle ägt rum. Affären som omfattar 11 bostadsfastigheter, en skola och en industrifastighet med Ericsson som hyresgäst har avräknats utifrån ett fastighetsvärde om 694 MSEK. Resultateffekten har avräknats under tredje kvartalet som orealiserad värdeförändring. Fastigheterna, som ägs av ett med Property Group A/S gemensamägt bolag, skall även fortsättningsvis förvaltas av Fastpartner.

Den 1 november tillträdde Fastpartner tomträtten Algunnen 7 i Stockholm, med Lexus som enda hyresgäst. Hyresavtalet löper på 10 år och ger en direktavkastning på c:a 7,5%.

Under november månad har c:a 1500 kvm kontor/verkstad samt c:a 2500 kvm mark hyrts ut i Märsta Industriby. Detta motsvarar 8% av Fastpartners uthyrningsbara yta i industriområdet. Totalt hyresvärdet uppgår till c:a 1,0 MSEK.
Idag har även tecknats kontrakt om 2550 kvm lager i fastigheten Robertsfors 2. Fastigheten som vid tillträdet i februari i år hade vakanser om c:a 5000 kvm har idag knappt 1000 kvm tomma ytor. Hyresvärdet uppgår till knappt 2,0 MSEK.