Den9 mars 2022beslutade extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) om inlösen av samtliga preferensaktier i Bolaget med stöd av inlösenförbehåll i bolagsordningen. Samma dag ansökte Bolaget om avnotering av preferensaktierna från Nasdaq Stockholm.

Bolaget har nu informerats om att Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Fastpartners preferensaktier på Nasdaq Stockholm blir den 23 mars 2022.

Inlösenförfarandet i sammandrag:

  • Inlösenbeloppet uppgår till 118,34 kronor per preferensaktie (vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor). Den sammanlagda inlösenlikviden kommer att uppgå till 673 650 094,98 kronor.
  • Avstämningsdag för inlösen är den 25 mars 2022.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att preferensaktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske den 30 mars 2022.
  • Aktieägare som önskar avyttra sina preferensaktier bör observera att sista dag för handel i preferensaktierna är den 23 mars 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post:[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2022 kl. 12:15.