Fastpartner AB höll under torsdagen den 25 april 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Fastpartner AB:s hemsida,www.fastpartner.se. 

Utdelning 

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 1,60 kr per stamaktie. Årsstämman 2018 beslutade att avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen är måndagen den 29 april 2019. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen beslutades måndagen den 28 oktober 2019. Utdelningarna beräknas bli utsända av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna fredagen den 3 maj 2019 respektive torsdagen den 31 oktober 2019. 

Utdelning till befintliga preferensaktieägare fastställdes till 6,68 kronor per preferensaktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 28 juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december 2019 och den 31 mars 2020. 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 1,67 kronor per preferensaktie, dock högst 6,68 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 28 juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december 2019 och den 31 mars 2020. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats. 

Styrelse 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt styrelsesuppleanten Anders Keller. Årsstämman valde Cecilia Vestin till ny ledamot av styrelsen. Peter Carlsson valdes till styrelsens ordförande. 

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med totalt 852 500 kronor varav 310 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 155 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna samt 77 500 kronor till suppleanten. 

Revisor 

Det noterades att årsstämman 2015 valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisorför en mandatperiod om fyra år. Årsstämman omvalde Deloitte AB som revisor för en mandatperiod om två år.Deloitte AB har meddelat att Johan Telander blir huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.Nytt revisorsval sker på årsstämman 2021. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. 

Valberedning 

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning. 

Nyemission av aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen,med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras. 

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. 

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget. 

Förvärv av egna aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande; 

  1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
  2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.
  4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.  

Överlåtelse av egna aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande; 

  1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
  3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt. 

Uppdelning av utbetalningen av utdelningen av bolagets vinst för verksamhetsåret 2019

Årsstämman beslöt att denna fråga skulle skjutas upp till årsstämman 2020. 

____________

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 63 

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 19:30 den 25 april 2019.