Fastpartner AB höll under torsdagen den 23 april 2020 sin årsstämma i Stockholm för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Fastpartner AB:s hemsida,www.fastpartner.se.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 1,90 kr per stamaktie av serie A.Som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen till stamaktieägarna av serie A fastställdes den 30 april 2020. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen fastställdes den 30 oktober 2020. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna onsdagen den 6 maj 2020 respektive onsdagen den 4 november 2020.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning med 5,0 kr per stamaktie av serie D. Som avstämningsdagar för utdelningarna fastställdes den 30 april 2020, den 31 juli 2020, den 30 oktober 2020 och den 29 januari 2021. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna onsdagen den 6 maj 2020, onsdagen den 5 augusti 2020, onsdagen den 4 november 2020 och onsdagen den 3 februari 2021.

Utdelning till befintliga preferensaktieägare fastställdes till 6,68 kronor per preferensaktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.3 i bolagets bolagsordning.Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 30 juni 2020, den 30 september 2020, den 30 december 2020 och den 31 mars 2021. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna fredagen den 3 juli 2020, måndagen den 5 oktober 2020, torsdagen den 7 januari 2021 och onsdagen den 7 april 2021.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Cecilia Vestin. Årsstämman valde Katarina Staaf till ny ledamot av styrelsen. Peter Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med totalt 775 000 kronor varav 310 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 155 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode.

Revisor

 

Det noterades att årsstämman 2019 valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisorför en mandatperiod om två år. Nytt revisorsval sker på årsstämman 2021.Deloitte AB har meddelat att Johan Telander blir huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning.

Nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen,med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

  1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. 
  2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.
  4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

  1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.  Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
  3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

____________
 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 63

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 18:45 den 23 april 2020.