Fastpartner AB höll under torsdagen den 23 april 2015 sin årsstämma för verksamhetsåret 2014 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 19 mars 2015 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Fastpartner AB:s hemsida, www.fastpartner.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget  och koncernen för verksamhetsåret 2014. 

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 3,50 kr per stamaktie och utdelning till befintliga preferensaktieägare med 20 kronor per aktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 28 april 2015. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2015.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 30 juni 2015, 30 september 2015, den 30 december 2015 och den 31 mars 2016. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören  ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Carlsson, Ewa Glennow, Lars Wahlqvist samt styrelsesuppleanten Anders Keller. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Peter Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med totalt 800 000 kronor varav 260 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 120 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt 60 000 kronor till suppleanten.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning.

Nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller av stamaktier varvid stamaktierna får motsvara högst tjugo procent av befintligt aktiekapital på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie. Av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras utan företrädesrätt.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

1.
Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

2.
Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

3.
Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.

4.
Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

1.
Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

2.
Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.

3.
Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

_____________

Styrelsen för Fastpartner AB (publ)

Stockholm den 24 april 2015

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
eller
Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 63

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:45 den 24 april 2015.