Fastpartner AB (publ) höll under torsdagen den 20 april 2023 sin årsstämma i Stockholm för verksamhetsåret 2022 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Fastpartner AB:s webbplats,www.fastpartner.se.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 1,00 kr per stamaktie av serie A.Som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen till stamaktieägarna av serie A beslutades den 28 april 2023. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen beslutades den 31 oktober 2023. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna torsdagen den 4 maj 2023 respektive fredagen den 3 november 2023.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning med 5,0 kr per stamaktie av serie D Som avstämningsdagar för utdelningarna beslutades den 28 april 2023, den 31 juli 2023, den 31 oktober 2023 och den 31 januari 2024. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna torsdagen den 4 maj 2023, torsdagen den 3 augusti 2023, fredagen den 3 november 2023 och måndagen den 5 februari 2024.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Cecilia Vestin och Katarina Staaf. Peter Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska förbli oförändrat. Detta innebär att arvode ska utgå med totalt 800 000 kronor varav 320 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 160 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode.

Revisor

Årsstämman noterade att årsstämman 2021 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorför en mandatperiod om fyra år. Inget val av revisor skedde således på årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat att Fredric Hävrén fortsatt är huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen författade och på årsstämman framlagda ersättningsrapporten.

Valberedning och instruktion för valberedningen

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning och antog instruktion för valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, attbemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

  1. Förvärv får ske av högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. 
  2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst 20 procent uppåt.
  4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, attbemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

  1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
  3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändrabolagsordningen i enlighet med vad som anges nedan. Dessa ändringar av bolagsordningen har beslutats eftersom Bolaget inte längre har några preferensaktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,att punkt 5.1 (Antal aktier och aktieslag) i bolagsordningen ändras enligt följande.

Tidigare lydelse

5.1 Antal aktier och aktieslag

     Number of shares and classes of shares

Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i tre slag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier. Stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Varje stamaktie av serie A medför en (1) röst. Varje stamaktie av serie D och varje preferensaktie medför en tiondels (1/10) röst.

The number of shares shall be not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000. Three classes of shares may be issued, common shares of series A, common shares of series D and preference shares. Common shares of series A, common shares of series D and preference shares may be issued up to an amount equal to hundred (100) per cent of the share capital. Each common share of series A carries one (1) vote. Each common share of series D and each preference share carries one-tenth (1/10) vote.

Ny lydelse

5.1 Antal aktier och aktieslag

     Number of shares and classes of shares

Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två slag, stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A och stamaktier av serie D får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Varje stamaktie av serie A medför en (1) röst. Varje stamaktie av serie D medför en tiondels (1/10) röst.

The number of shares shall be not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000. Two classes of shares may be issued, common shares of series A and common shares of series D. Common shares of series A and common shares of series D may be issued up to an amount equal to hundred (100) per cent of the share capital. Each common share of series A carries one (1) vote. Each common share of series D carries one-tenth (1/10) vote.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,även att punkt 5.6 (Bolagets upplösning) i bolagsordningen ändras enligt följande.

Tidigare lydelse

5.6 Bolagets upplösning

      Dissolution of the company

Upplöses bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.3 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Upon dissolution of the company, the preference shares will entitle the holder to receive from the company's remaining assets an amount per share that is calculated as the sum of SEK hundred (100) and any Outstanding Amount in accordance with section 5.3 (including any accrued lndexation Amount on the Outstanding Amount) before any distributions are made to the owners of the common shares. The preference shares shall otherwise not entitle the holder to any share of distribution.

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utdelning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till det volymvägda genomsnittliga belopp som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan aktie. Stamaktier av serie D ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Upon dissolution af the company, all common shares shall have the same right to the company's distribution proceeds. However, common shares of series D shall only be entitled to the volume-weighted average price that has been paid for each common share of series D at the time of subscription of such share. The common shares of series D shall not otherwise carry any entitlement to a share of distribution.

Ny lydelse

5.6 Bolagets upplösning

      Dissolution of the company

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utdelning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till det volymvägda genomsnittliga belopp som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan aktie. Stamaktier av serie D ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Upon dissolution af the company, all common shares shall have the same right to the company's distribution proceeds. However, common shares of series D shall only be entitled to the volume-weighted average price that has been paid for each common share of series D at the time of subscription of such share. The common shares of series D shall not otherwise carry any entitlement to a share of distribution.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,vidare att bolagsordningen ändras på så sätt att punkterna 5.3 (Vinstutdelning på preferensaktier) och 5.5 (Inlösen av preferensaktier) tas bort. Med anledning av denna ändring av punkterna 5.3 och 5.5 kommer nummerföljden för de efterföljande punkterna i § 5 i bolagsordningen att korrigeras.

____________
 

Stockholm den 20 april 2023

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, Vice VD Fastpartner AB (publ)
Telefon: 08 – 562 517 07

Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB (publ)
Telefon: 08 – 402 34 63

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2023 kl 18:30.