Aktieägarna i Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) onsdagen den 9 mars 2022 klockan 14.00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid Bolagsstämman ska:

•  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 mars 2022, och

•  anmäla sin avsikt att delta vid Bolagsstämman till Bolaget senast torsdagen den 3 mars 2022; per post: Fastpartner AB (publ), Att. EGM, Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post:[email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta vid Bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hosEuroclear Sweden ABsenasttorsdagen den 3 mars 2022. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner viawww.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopia av fullmakt och eventuella övriga behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget senast i samband med anmälan.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid Bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för Bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsidahttps://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 203 585 273 varav 183 233 636 utgör stamaktier av serie A (1 röst per stamaktie av serie A), 14 659 140 utgör stamaktier av serie D (1/10 röst per stamaktie av serie D) och 5 692 497 utgör preferensaktier (1/10 röst per preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 185 268 799,70. Bolaget innehar 333 636 stamaktier av serie A, motsvarande 333 636 röster, som inte kan företrädas vid Bolagsstämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av Bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid Bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om Bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning
  8. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2, val av ordförande vid Bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Mikael Borg väljs till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 7, beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 18 974 989,942874 kronor (minskningsbeloppet) med indragning av preferensaktier för återbetalning till aktieägarna. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom obligatorisk inlösen av samtliga 5 692 497 utestående preferensaktier, envar med ett kvotvärde om ca 3,33 kronor, i enlighet med inlösenförbehåll i punkt 5.5 i Bolagets bolagsordning.

Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett totalt inlösenbelopp om 673 650 094,98 kronor, motsvarande 118,34 kronor per preferensaktie (vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor), varav ca 115,01 kronor överstiger aktiens kvotvärde.

I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för inlösen av samtliga preferensaktier. Avstämningsdagen beräknas vid tidpunkten för kallelsen att bli omkring den 25 mars 2022, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 30 mars 2022.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt till information

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Handlingar som ska tillhandahållas inför Bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före Bolagsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Sturegatan 38, Stockholm och på Bolagets hemsidawww.fastpartner.se. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid Bolagsstämman.

_____________

Stockholm i februari 2022
Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

Stockholm den 10 februari 2022

För vidare information, vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari kl. 16:31.