Utdrag ur förslaget till dagordning:

· Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen, varigenom aktiekapitalgränserna ökar och preferensaktier införs
· Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor 75 öre per stamaktie samt utdelning om högst 20 kronor per preferensaktie
· Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av preferensaktier
· Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse
· Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2013 kl 16.00 på Summit – Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fastpartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 fredagen den 19 april 2013.

Rätt att delta på bolagsstämman har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 4 kap lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som anmäler sig hos bolaget senast kl 16:00 fredagen den 19 april.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast kl 16:00 fredagen den 19 april 2013.

För mer information, se bifogad kallelse till årsstämma.

www.fastpartner.se

Stockholm den 26 mars 2013

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2013 kl 08:00.