Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008 kl. 16.00 att avhållas på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 april 2008, dels senast kl 16.00 måndagen den 21 april 2008 ha anmält sitt deltagande antingen per brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm eller per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60. Vid anmälan skall anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal aktier vederbörande representerar. Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom ombud skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer skall till stämman medtaga fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 16 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 16 april 2008 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007.
7. VD-anförande.
8. Frågestund.
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden för styrelse.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor.
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Övriga frågor.
17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag m m

Förslag under punkt 1. Val av ordförande
Styrelsen föreslår att Advokaten Peter Lönnquist väljs till årsstämmans ordförande.

Förslag under punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007 med 1,75 krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 25 april 2008. Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC AB onsdagen den 30 april 2008.

Förslag under punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma skall vara sex och antalet suppleanter skall vara en.

Förslag under punkt 11. Fastställande av styrelsearvode
Aktieägare representerande drygt 75 % av det totala röstetalet i Fast Partner AB har underrättat bolaget om att de föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden för 2008 skall utgå med sammanlagt 612 250 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med
200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 37 500 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Förslag under punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Den av styrelsen utsedda valberedningen bestående av representanter för aktieägare representerande drygt 75 % av det totala röstetalet i Fast Partner AB har underrättat bolaget om att de föreslår att årsstämman:
– Omväljer de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist och Lars Wahlqvist samt väljer Peter Carlsson till ny styrelseledamot. Jens Engwall har avböjt omval;
– omväljer den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller; och
– till styrelseordförande föreslås omval av Peter Lönnquist.

Förslag under punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt till en högsta sammanlagd aktiekapitalökning om 50 000 000 kronor. Apportegendom skall kunna vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företagssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Förslag under punkt 14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma besluta om att förvärva högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier. Priset per aktie vid återköp skall lägst motsvara ett pris som med tio procent understiger ett medelvärde av sista köpkurs på Stockholmsbörsen för bolagets aktie under tio börsdagar före styrelsens beslut och högst ett pris per aktie som med tjugo procent överstiger nyssnämnda medelvärde. Syftet med förslaget till återköp är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Förslag under punkt 15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen kan bestå av en eller flera utav fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna skall uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.
Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

_____________

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.fastpartner.se från och med den 8 april 2008 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal utgivna aktier och röster i bolaget uppgår till 53 711 212. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 2 922 712 aktier, motsvarande lika många röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Stockholm i mars 2008

Fast Partner AB (publ)

Styrelsen