Utdrag ur förslaget till dagordning:

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor 50 öre
· Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse
· Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission för förvärvsändamål
· Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 26 april 2012 kl 16.00 på Summit – Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012.

För mer information, se bifogad kallelse till årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Keller, telefon. 070-7746803

www.fastpartner.se

Stockholm den 26 mars 2012
Fastpartner AB

Anders Keller

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 10.00.