N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Aktieägarna i Fastpartner AB (publ), org. nr 556230-7867 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 20 april 2023 klockan 16.00 i Scandic Park, lokal Park lounge, Karlavägen 43, Stockholm.
The shareholders of Fastpartner AB (publ), reg. no 556230-7867 (the “Company”), are hereby summoned to annual general meeting (the “AGM”) on Thursday 20 April 2023 at 16.00, Scandic Park, room Park lounge, Karlavägen 43, Stockholm.

Registrering och anmälan
Registration and application

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska
Shareholder who wish to participate in the AGM must

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 12 april 2023,
  be included as shareholders in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Wednesday 12 April 2023; and
 • dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 14 april 2023; per post: Fastpartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post: [email protected].
  notify their attendance at the AGM to the Company no later than 16.00 CET Friday 14 April 2023; by mail: Fastpartner AB (publ), Box 55625, SE-102 14 Stockholm, Sweden, by telephone: 08-402 34 60 or by email: [email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.
The notification of attendance shall include name, address, telephone number daytime, personal identity or corporate registration number and shareholding. The shareholder and its representatives are entitled to bring no more than two assistants. Notification of the number of assistants attending shall be made in the same way as the notification of the shareholder’s attendance. The information provided when notifying of attendance will be processed and used only for the AGM.

Förvaltarregistrerade aktier
Trustee-registered shares

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. Registreringen ska vara genomförd senast fredagen den 14 april 2023.
Those shareholders who has registered the shares with a bank or another trustee must, in order to be entitled to attend the AGM, temporary register the shares for voting in their own name. The registration must be completed no later than Friday 14 April 2023.

Ombud
Representatives

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Those shareholders who wish to be represented by representatives at the AGM must issue a written and dated power of attorney to the representatives. Representatives who represent legal entities shall at the AGM display power of attorneys, registration certificates and other authorisation documents. A power of attorney form is available for downloading via www.fastpartner.se and is sent to those shareholders who request it and state their postal address.

Behandling av personuppgifter
Procession of personal data

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid Årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för Årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Shareholders’ personal data collected from the share register, notification of attendance at the AGM and data in relation to representatives and assistants will be used for registration, drawing up of voting register and, where applicable, minutes of the AGM. The personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på Bolagets hemsida https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.
For additional information on the Company’s processing of personal data and your rights, see the Company’s information on processing of shareholder personal data on the Company’s website https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

Antal aktier och röster
Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 197 892 776 varav 183 233 636 utgör stamaktier av serie A (1 röst per stamaktie av serie A) och 14 659 140 utgör stamaktier av serie D (1/10 röst per stamaktie av serie D). Det totala antalet röster uppgår till 184 699 550. Bolaget innehar 333 636 stamaktier av serie A, motsvarande 333 636 röster, som inte kan företrädas vid Bolagsstämman.
The total number of shares in the Company is, at the time of this notice, 197,892,776 of which 183,233,636 are common shares of series A (1 vote per share) and 14,659,140 are common shares of series D (1/10 vote per share). The total number of votes amounts to 184,699,550. Currently 333,636 shares, of which all are common shares corresponding to 333,636 votes, of the total number of shares in the Company are repurchased shares which cannot be represented at the AGM.

Förslag till dagordning
Proposed agenda
 

 1. Öppnande av Årsstämman
  Opening of the AGM
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
  Election of the chairman of the AGM (see below)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Preparation and approval of the voting register
 4. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda
 5. Val av en eller två justeringsmän
  Election of one or two persons to attest the minutes
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
  Determination of whether the AGM has been duly convened
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022
  Presentation of the annual report, auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group for 2022
 8. Verkställande direktörens anförande
  The Managing director’s speech
 9. Frågestund
  Questions from the shareholders
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022
  Resolution on adoption of the income statement and balance sheet for the Company and the group for 2022
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2022 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (se nedan)
  Resolution on disposition of the Company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet for 2022 and adoption of record day for dividend (see below)
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2022
  Resolution on discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director for 2022
 13. Redogörelse för valberedningens arbete
  Review of the nomination committee’s work
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
  Determination of the number of board members and deputies of the board of directors to be elected by the AGM (see below)
 15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (se nedan)
  Determination of remuneration for the board of directors and auditors
 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor (se nedan)
  Election of board of directors and any deputies and, as applicable, auditor (see below)
 17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning (se nedan)
  Proposal regarding nomination procedure for the nomination committee (see below)
 18. Beslut om instruktion för valberedningen i Fastpartner AB (publ)
  Resolution on instruction for the nomination committee in Fastpartner AB (publ)
 19. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)
  The board of directors’ proposal on adoption of guidelines for remuneration of the executive management (see below)
 20. Godkännande av ersättningsrapport
  Approval of compensation report
 21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (se nedan)
  The board of directors’ proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of common shares (see below)
 22. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (se nedan)
  The board of directors’ proposal on authorisation to resolve on acquisition of own shares (see below)
 23. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan)
  The board of directors’ proposal on authorisation to resolve on transfer of own shares (see below)
 24. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
  The board of directors’ proposal on amending the articles of association
 25. Årsstämmans avslutande
  Closing of the AGM

Valberedning:
Nomination committee:

Den nuvarande valberedningen består av Christopher Johansson, som företrädare för Compactor Fastigheter AB, Johannes Wingborg, som företrädare för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, samt Stefan Sundblom som företrädare för Swedbank Robur Fonder.
The current nomination committee consists of Christopher Johansson, representing Compactor Fastigheter AB, Johannes Wingborg, representing Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, and Stefan Sundblom representing Swedbank Robur Fonder.

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman
Item 2, election of the chairman of the AGM

Valberedningen föreslår att Peter Carlsson väljs till ordförande vid Årsstämman.
The nomination committee proposes that Peter Carlsson shall be elected as chairman of the AGM.

Punkt 11, beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2022 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
Item 11, resolution on disposition of the Company's profit as shown in the adopted balance sheet for 2022 and adoption of record day for dividend

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt följande villkor;
The board of directors proposes that the annual general meeting decides that of the accumulated earnings a dividend shall be given on the following terms:

 1. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna av stamaktie av serie A för verksamhetsåret 2022 med 1,00 krona. Som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen till stamaktieägarna av serie A föreslås den 28 april 2023. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen föreslås den 31 oktober 2023. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna torsdagen den 4 maj 2023 respektive fredagen den 3 november 2023.
  The board of directors proposes that dividend to the shareholders of common shares of series A for the business year 2022 shall be given by 1,00 krona. Proposal for the record date for the first payment to the shareholders of common shares of series A is 28 April 2023. Proposal for the record date for the second payment to the shareholders of common shares of series A is 31 October 2023. The dividends are expected to be distributed by Euroclear Sweden AB to the shareholders on Thursday 4 May 2023 and Friday 3 November 2023.
 2. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna av stamaktie av serie D för verksamhetsåret 2022 med 5,00 kronor. Som avstämningsdagar för utdelningarna föreslås den 28 april 2023, den 31 juli 2023, den 31 oktober 2023 och den 31 januari 2024. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna torsdagen den 4 maj 2023, torsdagen den 3 augusti 2023, fredagen den 3 november 2023 och måndagen den 5 februari 2024.
  The board of directors proposes that dividend to the shareholders of common shares of series D for the business year 2022 shall be given by 5,00 kronor. Proposal for the record dates for the dividends is 28 April 2023, 31 July 2023, 31 October 2023 and 31 January 2024. The dividends are expected to be distributed by Euroclear Sweden AB to the shareholders on Thursday 4 May 2023, Thursday 3 August 2023, Friday 3 November 2023 and Monday 5 February 2024.

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.
The board of directors and the managing director proposes finally that all remaining profits shall be brought forward in a new account.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman, om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter och revisor
Items 14-16, resolution on the number of board members and deputies of the board of directors to be elected by the AGM, remuneration for the board of directors and auditor and election of board of directors and any deputies and auditor

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) och att ingen suppleant väljs.
The nomination committee proposes that the number of board members until the end of the next annual general meeting shall be five (5) and no deputies shall be elected.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2023 ska vara oförändrat. Det innebär att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 800 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 320 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
The nomination committee proposes that the annual general meeting resolves that the compensation to the board of directors for 2023 shall be left without a change. It means that compensation shall be in a total of 800,000 kronor and be allocated between the board members with 320,000 kronor to the chairman of the board and 160,000 kronor to each of the other board members, excluding Sven-Olof Johansson who is not entitled to a compensation as a board member. The compensation to the auditor shall be paid according to approved invoices.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf och Cecilia Vestin. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson.
The nomination committee proposes re-election of the current board members Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf and Cecilia Vestin. The nomination committee proposes that Peter Carlsson shall be elected as the chairman of the board until the period of time of the end of next annual general meeting.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens förslag, att inget val avseende revisor sker på Årsstämman 2023 med anledningen av att årsstämman 2021 valde revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval ska äga rum på årsstämman 2025. Fredric Hävrén är fortsatt huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.
The nomination committee proposes, in accordance with the board of directors’ proposal, that no election of Company’s auditor occur at the AGM 2023 for the reason that the annual general meeting 2021 elected Ernst & Young AB as the Company’s auditor for a term of four years. Next election of auditor shall occur on the annual general meeting 2025. Fredric Hävrén continues as auditor in charge.

Punkt 17, förslag avseende nomineringsprocess för valberedning
Item 17, proposal regarding nomination procedure for the nomination committee

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska ske på samma sätt som beslutades vid årsstämman 2022, d.v.s. att i Bolaget ska utses en valberedning. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti 2023. För mer information se Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB (publ) som finns på Bolagets hemsida vid tidpunkten för kallelsen till Årsstämma.
The nomination committee proposes that the appointment of members shall proceed essentially in the same way as resolved by the annual general meeting 2022, meaning that a nomination committee shall be appointed in the Company. The nomination committee constitutes based on known shareholding of the Company on 31 August 2023. Further information is noted in Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB (publ) that is available on the Company’s website at the time for the notice to the AGM.

Punkt 19, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Item 19, the board of directors’ proposal on adoption of guidelines for remuneration of the executive management

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following guidelines for the remuneration of the executive members of the management and other employment terms.

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen i Bolaget. Med bolagsledningen avses styrelseledamöter, den verkställande direktören, vice verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
These guidelines cover the executive management of the Company. The executive management means board members, the Managing director, the deputy Managing director and other members of the group management. The guidelines shall be applicable to remuneration that is agreed-on, and changes which are done to the already agreed-on remuneration, after the adoption of the guidelines the annual general meeting 2023. The guidelines are not applicable to remuneration resolved by the general meeting.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
The guidelines´ promotion of the Company’s business strategy, long term interests and sustainability

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum. Bolagets fastighetsbestånd finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Mälardalen, Norrköping samt Gävle. I Bolagets fastigheter finns några av Sveriges ledande och största teknik-, tjänste- och industribolag, liksom unga entreprenörer med nystartade bolag, samt olika typer av samhällstjänster, såsom äldreboende, skolor, statliga och kommunala förvaltningar och vårdinrättningar. Bolaget utvecklar fastigheterna i nära dialog med dess hyresgäster. Därmed kan Bolaget skapa effektiva verksamhetslokaler och bidra till en långsiktigt positiv och hållbar utveckling av stadsrummet.
The Company owns, administrates and develops commercial real estate in the largest population centres in Sweden. The Company’s real estate portfolio is located in Stockholm, Gothenburg, Malmö, Uppsala and Mälardalen, Norrköping and Gävle. The Company’s properties houses some of the leading and greatest companies in Sweden within tech, service and industry, as well as young entrepreneurs with start-ups, and various types of community services such as homes for elderly, schools, governmental and community administrations and health facilities. The Company develops the properties in close dialog with its tenants. Therefore, the Company can create effective business premises and contribute to a long term positive and sustainable development of the urban spaces.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
A successful implementation of the Company’s business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, builds on the Company being able to recruit and retain qualified co-workers. In order to achieve this, the Company must be able to offer a competitive remuneration. These guidelines enable the executive management to be offered a competitive total remuneration.

Bolaget har inte inrättat några ytterligare incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman utöver de ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer.
The Company has not established any additional employee incentive plans resolved by the general meeting other than the remuneration that is covered by these guidelines.

I händelse av att rörlig kontantersättning förekommer ska dessa syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
In case of incidence of variable cash remuneration such remuneration shall aim to encourage the Company’s business strategy and long-term interests, including its sustainability.

Formerna av ersättning m.m.
Types of remuneration etc.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra (mindre) förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, och oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
The remuneration shall be on market terms and consist of the following components: fixed cash remuneration, variable cash remuneration, pension benefits and other (smaller) benefits. The general meeting can in addition, and irrespective of these guidelines, resolve on for example share and share-price based remuneration.

Den fasta kontantlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och ska omprövas varje år. Den rörliga ersättningen ska baseras på enkla och transparenta konstruktioner och ska inte överstiga den fasta lönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas och följas upp årsvis (kalenderår). Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga i förhållanden till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser vid utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner ska inte överstiga 35 procent av den fasta årliga lönen, inklusive semesterersättning, respektive 35 procent av den fasta och rörliga årliga lönen, inklusive semesterersättning, i de fall den rörliga ersättningen är pensionsgrundande.
The fixed cash remuneration shall take account of the individual’s areas of responsibilities and experience and shall be reviewed annually. The variable compensation shall be based on basic and transparent constructions and shall not exceed the fixed cash remuneration. Fulfilment of criteria for the payment of the variable cash remuneration shall be able to be measured and be followed up annually (calendar year). Pension schemes shall be on market terms in accordance with the levels applicable for officials on the market and shall be based on charge decided pension schemes. Variable cash remuneration shall not be pensionable, if not otherwise follows of mandatory collective provisions by the time of the pay-out. Executive management’s pension benefits shall not exceed 35 percent of the fixed annual salary, including holiday compensation, respectively 35 percent of the fixed and variable cash remuneration, including the holiday compensation, in the case the variable cash remuneration is pensionable.

Övriga förmåner ska, där de förekommer, utgöra en begränsad del i förhållande till den fasta ersättningen. Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Other benefits shall, where they are applicable, constitute a limited part on the basis of the fixed cash remuneration. Other benefits may include, inter alia, health insurance and car benefit. Such benefits may in total amount to maximum 10 percent of the annual fixed cash salary.

Upphörande av anställning
Termination of employment

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.
Severance pay and redundancy payment shall not exceed 24 months’ salary for the Managing director and 12 months’ salary for other members of executive management.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Criteria for allotment of variable cash remuneration etc.

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i ersättningen.
Variable cash remuneration shall be connected to predetermined and measurable criteria that can be financial and non-financial. It can also consist of individual quantitative or qualitative goals. The criteria shall be formed so they encourage the Company’s business strategy and long-term interests, including its sustainability, by for example have a clear connection to the business strategy or encourage the official’s long-term development. Responsibility and accomplished achievements that coincide with the shareholder’s interests shall be reflected in the remuneration.

För närvarande förekommer inga rörliga ersättningar inom Bolaget.
Currently there are no variable cash remuneration within the Company.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Salary and employment conditions for employees
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.
In the preparation of the board of directors’ proposal for these remuneration guidelines, salary and employment conditions for employees of the Company have been taken into account by including information on the employees’ total income, the components of the remuneration and increase and growth rate over time, in the board of directors’ basis of decision when evaluating whether the guidelines and the limitations set out herein are reasonable. The development of the range between the executive management’s remuneration and other employees’ remuneration will be presented in the remuneration report.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
The decision-making process to determine, review and implement the guidelines

Styrelsen utgör Bolagets ersättningsutskott och fattar beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ledamöter, förutom verkställande direktören, är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
The board of directors constitutes the Company’s remuneration committee and resolves on proposal on guidelines for remuneration of the executive management. The board of directors shall draw up proposal on new guidelines at least every fourth year and present the proposal for resolution at the annual general meeting. The guidelines shall be applicable until new guidelines have been adopted by the general meeting. The board of directors shall also follow up and evaluate programs for the variable remunerations for the executive management, the application of the guidelines for remuneration to the executive management and current remuneration structures and levels in the Company. The members of the board of directors, except for the Managing director, are independent in relation to the Company and the Company’s management group. During the board of directors’ treatment of and resolutions on matters related to the remuneration, the Managing director or other persons from the Company’s management group are not part of the resolutions, insofar they are affected by the resolutions.

Frångående av riktlinjerna
Deviation from the guidelines

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i styrelsens uppgifter att fatta beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
The board of directors may resolve on a temporary total or partly deviation from these guidelines, if in the individual case there are certain reasons for it and a deviation is necessary to provide for the Company’s long-term interests, including its sustainability, or to ensure the Company’s financial viability. As mentioned above, it is part of the board of directors’ assignments to resolve on remuneration issues, which includes resolutions on deviation from the guidelines.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats Description of considerable changes of the guidelines and how the shareholders’ opinions are considered
Dessa riktlinjer har utarbetats i enlighet med de krav som gäller inför årsstämman 2023. Inga synpunkter från aktieägare har inkommit inför styrelsens förslag av dessa riktlinjer.
These guidelines have been developed in accordance with the current requirements before the annual general meeting 2023. No opinions from the shareholders have been submitted before the board of directors’ proposal on these guidelines.

Icke förfallna ersättningsåtganden
Remuneration commitments that are not due

Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2023, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2022.
The Company has, by the time of the annual general meeting 2023, no remuneration commitments that are not due for payment except for operating commitments to executive management in accordance with the remuneration principles resolved by the annual general meeting 2022.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 50 procent av de avgivna rösterna vid årsstämman.
The resolution of the proposal by the board of directors requires that shareholders representing more than 50 percent of the votes casted at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Punkt 21, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
Item 21, the board of directors’ proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of common shares

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.
The board of directors proposes that the annual general meeting authorises the board of directors to, with or without deviation from the shareholders’ preferential right, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on issues of new common shares of series A and/or series D. The total number of shares issued in accordance with this authorisation may be equivalent to a maximum of ten per cent of the share capital, based on the share capital in the Company at the time of the annual general meeting, and regardless series of shares.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Payment shall be made totally or partly in cash, by contribution in kind, by set-off or otherwise with conditions.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.
The issue rate shall be determined by market factors in the case of deviation from the shareholders’ preferential right. The purpose of the authorisation is that the Company shall use the shares as payment for acquisitions of properties or acquisitions of shares or equity in legal entities which own properties or to fund the Company prior to such acquisitions or otherwise fund the Company.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
The board of directors, or the person that the board of directors appoints shall be authorised to make such minor amendments of the resolution on authorisation that is required when registering with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Punkt 22, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Item 22, the board of directors’ proposal on authorisation to resolve on acquisition of own shares

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;
The board of directors proposes to the annual general meeting to resolve on an authorisation of the board to during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, resolve on acquisition of shares according to following;

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
  A maximum number of shares may be acquired so that the Company’s holding at any time does not exceed ten per cent of the total number of shares in the Company.
 2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  Acquisitions may only be made at NASDAQ Stockholm at a price per share within the registered price range applicable from time to time.
 3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst 20 procent uppåt.
  Acquisitions may also be made by an offer to all shareholders of a specific series of shares. Repurchase may be made to a price corresponding to at least the stock exchange rate applicable by the time of the offer with a maximum deviation of 20 percent up.
 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
  Payment for the shares shall be made in cash.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företags- eller fastighetsförvärv.
The purpose of the board of directors’ proposal is to give the board of directors possibility to during the period of time until next annual general meeting, adjust the Company’s capital structure or to use the repurchased shares to carry out business or property acquisitions.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Punkt 23, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Item 23, the board of directors’ proposal on authorisation to resolve on transfer of own shares

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;
The board of directors proposes to the annual general meeting to resolve on authorisation of the board of directors to during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, with or without deviation from the shareholders’ preferential right, resolve on transfer of own shares in the Company in connection with or as a result of acquisition of company, business, property or to fund such acquisition according to following;

 1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  Transfer may be made at NASDAQ Stockholm at a price per share within the registered price range applicable from time to time.
 2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
  Transfer of shares may also be made outside of NASDAQ Stockholm. Payment for the shares shall be made out in cash, contribution in kind or through set-off. The price per share, or the value of the received property, shall correspond to the shares’ stock exchange rate applicable by the time of the transfer with such deviation the board of directors finds appropriate.
 3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid innehar.
  The authorisation covers all shares in the Company owned by the Company from time to time.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.
The purpose of the board of directors’ proposal is to give the board of directors increased capacity for action to work on the Company’s capital structure. The possibility for deviation from the shareholders’ preferential right during a transfer of own shares is justified by that a transfer of shares at NASDAQ Stockholm or else with deviation from the shareholders’ preferential right, can be carried out faster, with a greater flexibility and in a more cost efficient way than transfer to all shareholders. If the Company’s own shares transfer against payment other than money in connection with agreement on acquisition of assets, the Company may give the shareholders opportunity to exercise some preferential right.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Punkt 24, styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Item 24, the board of directors’ proposal on amending the articles of association

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med vad som anges nedan. Dessa ändringar av bolagsordningen föreslås eftersom Bolaget inte längre har några preferensaktier.
The board of directors proposes to the annual general meeting to change the articles of association in accordance with what is stated below. These changes to the articles of association are proposed because the Company no longer has any preference shares.

Styrelsen föreslår att punkt 5.1 (Antal aktier och aktieslag) i bolagsordningen ändras enligt följande.
The board of directors proposes that point 5.1 (Number of shares and classes of shares) in the articles of association be changed as follows.

Nuvarande lydelse/Current wording

 5.1 Antal aktier och aktieslag
        Number of shares and classes of shares

Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i tre slag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier. Stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Varje stamaktie av serie A medför en (1) röst. Varje stamaktie av serie D och varje preferensaktie medför en tiondels (1/10) röst.
The number of shares shall be not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000. Three classes of shares may be issued, common shares of series A, common shares of series D and preference shares. Common shares of series A, common shares of series D and preference shares may be issued up to an amount equal to hundred (100) per cent of the share capital. Each common share of series A carries one (1) vote. Each common share of series D and each preference share carries one-tenth (1/10) vote.

Föreslagen lydelse/Suggested wording

5.1 Antal aktier och aktieslag
      Number of shares and classes of shares

Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två slag, stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A och stamaktier av serie D får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Varje stamaktie av serie A medför en (1) röst. Varje stamaktie av serie D medför en tiondels (1/10) röst.
The number of shares shall be not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000. Two classes of shares may be issued, common shares of series A and common shares of series D. Common shares of series A and common shares of series D may be issued up to an amount equal to hundred (100) per cent of the share capital. Each common share of series A carries one (1) vote. Each common share of series D carries one-tenth (1/10) vote.

Styrelsen föreslår även att punkt 5.6 (Bolagets upplösning) i bolagsordningen ändras enligt följande.
The board of directors proposes that point 5.6 (Dissolution of the company) in the articles of association be changed as follows.

Nuvarande lydelse/Current wording

5.6 Bolagets upplösning
      Dissolution of the company

Upplöses bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.3 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
Upon dissolution of the company, the preference shares will entitle the holder to receive from the company's remaining assets an amount per share that is calculated as the sum of SEK hundred (100) and any Outstanding Amount in accordance with section 5.3 (including any accrued lndexation Amount on the Outstanding Amount) before any distributions are made to the owners of the common shares. The preference shares shall otherwise not entitle the holder to any share of distribution.

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utdelning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till det volymvägda genomsnittliga belopp som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan aktie. Stamaktier av serie D ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
Upon dissolution af the company, all common shares shall have the same right to the company's distribution proceeds. However, common shares of series D shall only be entitled to the volume-weighted average price that has been paid for each common share of series D at the time of subscription of such share. The common shares of series D shall not otherwise carry any entitlement to a share of distribution.

Föreslagen lydelse/Suggested wording 

5.6 Bolagets upplösning
      Dissolution of the company

 Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utdelning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till det volymvägda genomsnittliga belopp som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan aktie. Stamaktier av serie D ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
Upon dissolution af the company, all common shares shall have the same right to the company's distribution proceeds. However, common shares of series D shall only be entitled to the volume-weighted average price that has been paid for each common share of series D at the time of subscription of such share. The common shares of series D shall not otherwise carry any entitlement to a share of distribution.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningen ändras på så sätt att punkterna 5.3 (Vinstutdelning på preferensaktier) och 5.5 (Inlösen av preferensaktier) tas bort.
The board of directors proposes further that the articles of association be amended in such a way that the sections 5.3 (Profit distribution on preference shares) and 5.5 (Redemption of preference shares) are removed.

Med anledning av denna ändring av punkterna 5.3 och 5.5 kommer nummerföljden för de efterföljande punkterna i § 5 i bolagsordningen att korrigeras.
Due to this change of the sections 5.3 and 5.5, the number sequence of the subsequent items in § 5 of the articles of association will be corrected.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
The board of directors proposes that the board be authorized to make the formal adjustments to the decision that may prove necessary for registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

Fullständiga förslag
Complete proposals

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 14-17 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11, 19, 21-24 framgår ovan.
The nomination committee’s complete proposals in accordance with items 2 and 14-17 and the board of directors’ complete proposals in accordance with items 11, 19, 21-24 are stated above.

Redovis­nings­handlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022, valberedningens redogörelse för valberedningens arbete, valberedningens motiverade yttrande, instruktion för valberedningen samt styrelsens ersättningsrapport, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av aktier i Bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende fullföljande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 30 mars 2023 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Financial statements along with audit report regarding the financial year 2022, the nomination committee’s report on the nomination committee’s work, the nomination committee’s report, instruction for the nomination committee, the board of directors’ remuneration report, the board of directors’ statement pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act regarding dividend, the board of directors’ statement pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act regarding authorisation on acquisition of shares in the Company and the auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act regarding the fulfilment of guidelines on remuneration for executive management, will be available at the Company as latest by 30 March 2023 and be sent to shareholders who request it and state their postal address.

Samtliga handlingar angivna i stycket ovan kommer även senast från och med den 30 mars 2023 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida www.fastpartner.se.
All above stated documents will also be available in a digital format as latest by 30 March 2023 on the Company’s web page www.fastpartner.se

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.
The board of directors and the Managing director shall according to the Swedish Companies Act, at the request by a shareholder and provided that it can be done without material damage to the Company, at the AGM disclose information regarding conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda, conditions that may affect the assessment of the Company’s or a subsidiary’s financial situation and the Company’s relation to other companies in the Company group.

 

_____________

Stockholm i mars 2023/Stockholm in March 2023
Fastpartner AB (publ)
Styrelsen/The board of directors

 

Stockholm, 13 mars 2023

För vidare information, vänligen kontakta:
For further information, please contact:

Daniel Gerlach, CFO Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 63

eller se/or see www.fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2023 kl. 13:30.