N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

 

 

Aktieägarna i Fastpartner AB (publ), org. nr 556230-7867 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) torsdagen den 23 april 2020 klockan 16.00 på Helio – T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

The shareholders of Fastpartner AB (publ), reg. no 556230-7867 (the “Company”), are hereby summoned to annual general meeting (the “AGM”) on Thursday 23 April 2020 at 16.00, Helio – T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

 

Registrering och anmälan

Registration and application

 

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

Shareholder who wish to participate in the AGM must

 

•  dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 17 april 2020,
be included as shareholders in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Friday 17 April 2020; and

•  dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 17 april 2020; per post: Fastpartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post:[email protected].
notify their attendance at the AGM to the Company no later than Friday 17 April 2020; by mail: Fastpartner AB (publ), Box 55625, SE-102 14 Stockholm, Sweden, by telephone: 08-402 34 60 or by email: [email protected].

 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

The notification of attendance shall include name, address, telephone number daytime, personal identity or corporate registration number and shareholding. The shareholder and its representatives are entitled to bring no more than two assistants. Notification of the number of assistants attending shall be made in the same way as the notification of the shareholder’s attendance. The information provided when notifying of attendance will be processed and used only for the AGM.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Trustee-registered shares

 

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2020 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Those shareholders who has registered the shares with a bank or another trustee must, in order to be entitled to attend the AGM, temporary register the shares for voting in its own name. In order for the registration to be included in the share register Friday 17 April 2020, shareholders must in good time before this day request that the trustee effectuates such registration.

 

Ombud

Representatives

 

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner viawww.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Those shareholders who wish to be represented by representatives at the AGM must issue a written and dated power of attorney to the representatives. Representatives who represent legal persons shall at the General Meeting display power of attorneys, registration certificates and other authorisation documents. A power of attorney form is available for downloading via www.fastpartner.se and is sent to those shareholders who request it and state their postal address.

 

Behandling av personuppgifter

Procession of personal data

 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid Årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för Årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Shareholders’ personal data collected from the share register, notification of attendance at the AGM and data in relation to representatives and assistants will be used for registration, drawing up of voting register and, where applicable, minutes of the AGM. The personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

 

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsidahttps://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

For additional information on the Company’s processing of personal data and your rights, see the Company’s information on processing of shareholder personal data on the Company’s website https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

 

Antal aktier och röster

Number of shares and votes

 

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 197 426 133 varav 183 233 636 utgör stamaktier av serie A (1 röst per stamaktie), 8 500 000 utgör stamaktier av serie D (1/10 röst per stamaktie) och 5 692 497 utgör preferensaktier (1/10 röst per preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 184 652 885,7. Av Bolagets totala antal aktier är för närvarande 333 636 aktier, varav samtliga utgör återköpta stamaktier motsvarande 333 636 röster, som inte kan företrädas vid Årsstämman.

The total number of shares in the Company is, at the time of this notice, 197,426,133 of which 183,233,636 are common shares of series A (1 vote per share), 8,500,000 are common shares of series D (1/10 vote per share) and 5,692,497 are preference shares (1/10 vote per preference share). The total number of votes amounts to 184,652,885,7. Currently 333,636 shares, of which all are common shares corresponding to 333,636 votes, of the total number of shares in the Company are repurchased shares which cannot be represented at the AGM.

 

Förslag till dagordning

Proposed agenda

 

 1. Öppnande av Årsstämman
  Opening of the AGM
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
  Election of the chairman of the AGM (see below)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Preparation and approval of the voting register
 4. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda
 5. Val av en eller två justeringsmän
  Election of one or two persons to attest the minutes
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
  Determination of whether the AGM has been duly convened
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019
  Presentation of the annual report, auditors’ report and the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group for 2019
 8. Verkställande direktörens anförande
  The managing director’s speech
 9. Frågestund
  Questions from the shareholders
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019
  Resolution
  on adoption of the income statement and balance sheet for the Company and the group for 2019
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (se nedan)
  Resolution on
  disposition of the Company’s profit or loss as shown in the adopted balance sheet for 2019 and adoption of record day for dividend(see below)
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2019
  Resolution on
  discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director for 2019
 13. Redogörelse för valberedningens arbete
  Review of the nomination committee’s work
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
  Determination of the number of board members and deputies of the board of directors to be elected by the AGM (see below)
 15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (se nedan)
  Determination of remuneration for the board of directors and auditors
 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor (se nedan)
  Election of board of directors and any deputies and, as applicable, auditor(see below)
 17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning (se nedan)
  Proposal regarding nomination procedure for the nomination committee (see below)
 18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)
  The board of directors’ proposal on adoption of guidelines for remuneration of the executive management and other employment terms (see below)
 19. Styrelsens förslag tillbeslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (se nedan)
  The board of directors’ proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of common shares (see below)
 20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (se nedan)
  The board of directors’ proposal on authorisation to resolve on acquisition of own shares (see below)
 21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan)
  The board of directors’ proposal on authorisation to resolve on transfer of own shares (see below)
 22. Årsstämmans avslutande
  Closing of the AGM

 

Valberedning:

Nomination committee:

 

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller, som företrädare för Compactor Fastigheter AB, Johannes Wingborg, som företrädare för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, samt Mats Hellström som företrädare för Nordea Investment Funds.

The current nomination committee consists of Anders Keller, representing Compactor Fastigheter AB, Johannes Wingborg, representing Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, and Mats Hellström representing Nordea Investment Funds.

 

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Item 2, election of the chairman of the AGM

 

Valberedningen föreslår att Peter Carlsson väljs till ordförande vid Årsstämman.

The nomination committee proposes that Peter Carlsson shall be elected as chairman of the AGM.

 

Punkt 11, beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning

Item 11, resolution on disposition of the Company’s profit as shown in the adopted balance sheet for 2019 and adoption of record day for dividend

 

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt följande villkor;

The board of directors proposes that the annual general meeting decides that of the accumulated earnings a dividend shall be given on the following terms:

 

 1. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 6,68 kronor per aktie, att utbetalas kvartalsvis i enlighet med punkt 5.3 i Bolagets bolagsordning. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 30 juni 2020, den 30 september 2020, den 30 december 2020 och den 31 mars 2021. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna fredagen den 3 juli 2020, måndagen den 5 oktober 2020, torsdagen den 7 januari 2021 och onsdagen den 7 april 2021.

The board of directors proposes that dividend shall be given to existing shareholders of preference shares by 6,68 kronor per share, to be paid out quarterly in accordance with clause 5.3 of the Company’s articles of association. Proposal for the record dates for the quarterly dividends is 30 June 2020, 30 September 2020, 30 December 2020 and 31 March 2021. The dividends are expected to be distributed by Euroclear Sweden AB to the shareholders on Friday 3 July 2020, Monday 5 October 2020, Thursday 7 January 2021 and Wednesday 7 April 2021.

 

 1. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna av stamaktie av serie A för verksamhetsåret 2019 med 1,90 kronor. Som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen till stamaktieägarna av serie A föreslås den 30 april 2020. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen föreslås den 30 oktober 2020. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna onsdagen den 6 maj 2020 respektive onsdagen den 4 november 2020.

The board of directors proposes that dividend to the shareholders of common shares of series A for the business year 2019 shall be given by 1,90 kronor. Proposal for the record date for the first payment to the shareholders of common shares of series A is 30 April 2020. Proposal for the record date for the second payment to the shareholders of common shares of series A is 30 October 2020. The dividends are expected to be distributed by Euroclear Sweden AB to the shareholders on Wednesday 6 May 2020 and Wednesday 4 November 2020.

 

 1. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna av stamaktie av serie D för verksamhetsåret 2019 med 5,00 kronor.Som avstämningsdagar för utdelningarna föreslås den 30 april 2020, den 31 juli 2020, den 30 oktober 2020 och den 29 januari 2021. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna onsdagen den 6 maj 2020, onsdagen den 5 augusti 2020, onsdagen den 4 november 2020 och onsdagen den 3 februari 2021.

The board of directors proposes that dividend to the shareholders of common shares of series D for the business year 2019 shall be given by 5,00 kronor. Proposal for the record dates for the dividends is 30 April 2020, 31 July 2020, 30 October 2020 and 29 January 2021. The dividends are expected to be distributed by Euroclear Sweden AB to the shareholders on Wednesday 6 May 2020, Wednesday 5 August 2020, Wednesday 4 November 2020 and Wednesday 3 February 2021.

 

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.

The board of directors and the managing director proposes at last that all remaining profits shall be brought forward in a new account.

 

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman, om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Items 14-16, resolution on the number of board members and deputies of the board of directors to be elected by the AGM,remuneration for the board of directors and auditor and election of board of directors and any deputies and auditor

 

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) med inga suppleanter.

The nomination committee proposes that the number of board member until the period of time of the end of next annual general meeting shall be five (5) and no deputies.

 

Valberedningen föreslår att Årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2020 ska utgå med sammanlagt775 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 310 000 kronor till styrelsens ordförande och 155 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode.Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the AGM resolves that the compensation to the board of directors for 2020 shall be in a total of 775,000 kronor and be allocated between the board members with 310,000 kronor to the chairman of the board and 155,000 kronor to each of the other board members, excluding Sven-Olof Johansson who is not entitled to a compensation as a board member. The compensation to the auditor shall be paid according to approved invoices.

 

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Cecilia Vestin. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson. Valberedningen föreslår nyval av Katarina Staaf som styrelseledamot.

The nomination committee proposes re-election of the current board members Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman and Cecilia Vestin.The nomination committee proposes that Peter Carlsson shall be elected as the chairman of the board until the period of time of the end of next annual general meeting. The nomination committee proposes election of Katarina Staaf as a new board member.

 

Katarina Staaf som är VD för Sjätte AP-fonden har tidigare varit ledamot i styrelsen för Bolaget. Katarina har en bakgrund inom finans, fastighet och private equity. Hon har bland annat varit kapitalförvaltare för Skandia Liv och SEB samt VD för Evli Fonder. Hon har även lång erfarenhet av styrelsearbete och har utöver Bolagets styrelse också varit ledamot i det norska fastighetsbolaget Entra, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Sjätte AP-fonden. Valberedningen bedömer det som värdefullt om hon kan ingå i styrelsen igen.

Katarina Staaf is Managing director of the Sixth Swedish National Pension Fund and has previously held a position as a board member of the Company. Katarina has a background in finance, property and private equity. She has, among other position, held a position as an asset manager for Skandia Liv and SEB and held a position as Managing director for Evli Funds. She has a long experience of board work and has held a position as a board member in the Norwegian property company Entra, in Länsförsäkringar and the Sixth Swedish National Pension Fund, in addition to the Company’s board. The board of directors assesses it as valuable if she can be part of the board of directors again.

 

Årsstämman 2015 valde Deloitte AB till Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens förslag, omval av Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Deloitte AB har meddelat att i det fall Årsstämman väljer Deloitte AB som Bolagets revisor har Deloitte AB för avsikt att utse Johan Telander till huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.

The annual general meeting 2015 has elected Deloitte AB to be Company’s auditor for a term of four years. The nomination committee proposes, in accordance with the board of directors’ proposal, a re-election of Deloitte AB as the Company’s auditor for a term of one year. Deloitte AB has informed that if the AGM elects Deloitte AB as the Company’s auditor, Deloitte AB shall appoint Johan Telander as auditor in charge.

 

Punkt 17, förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Item 17, proposal regarding nomination procedure for the nomination committee

 

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska ske på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2019, d.v.s. att i Bolaget ska utses en valberedning – som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts – för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti 2020.

The nomination committee proposes that the appointment of members shall proceed essentially in the same way as resolved by the annual general meeting 2019, meaning that a nomination committee shall be appointed in the Company – which shall operate until the time of a new nomination committee – for preparation and presentation of proposal for the shareholders at the annual general meeting regarding election of board members, chairman of the board and, if applicable, auditor and remuneration of the board of directors, members of the board’s committees and auditor. The nomination committee shall consist of three members. The nomination committee shall choose a chairman within the committee. The chairman of the board shall not be chairman of the nomination committee. The three shareholders which electorally have the largest shareholdings in the Company shall appoint one member each. Changes in the nomination committee’s composition may occur due to a shareholder, who has appointed a member of the nomination committee, sell of all or part of his shareholding in the Company. The nomination committee constitutes based on known shareholding of the Company at 31 August 2020.

 

Punkt 18, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Item 18,the board of directors’ proposal on adoption of guidelines for remuneration of the executive management and other employment terms

 

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following guidelines for the remuneration of the executive members of the management and other employment terms.

 

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen kan bestå av en eller flera delar av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna ska uppmuntras till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

The Company shall offer overall compensation at market level that enables the hiring and retention of qualified senior managers. Compensation to the Company management could be based on one or several parts of base salary, variable compensation, pension and other compensations. All together these parts constitute the individual’s total compensation. For the key management to be encouraged to long-term consensus with the shareholders of the Company, the Company shall offer incentives such as share-based instruments, in addition to salary, pension and other compensations.

 

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen ska baseras på enkla och transparenta konstruktioner och ska inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

The base salary shall take account of the individual’s areas of responsibilities and experience and shall be reviewed annually. The variable compensation shall be based on basic and transparent constructions and shall not exceed the base salary. Pension schemes shall be marketable in accordance with the levels applicable for officials on the market and shall be based on charge decided pension schemes. Severance pay and redundancy payment shall not exceed 24 months’ salary for the managing director and 12 months’ salary for other members of executive management.

 

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

In case of specific reasons, the board of directors shall be able to deviate from these guidelines. In the event of a larger aberration, the shareholders shall, before next annual general meeting, be informed of the reasons for such aberration.

 

Punkt 19, styrelsens förslag tillbeslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Item 19, the board of directors’ proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of common shares

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

The board of directors proposes that the annual general meeting authorises the board of directors to, with or without deviation from the shareholders’ preferential right, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on issues of new common shares of series A and/or series D. The total number of shares issued in accordance with this authorisation may be equivalent to a maximum of ten per cent of the share capital, based on the share capital in the Company at the time of the annual general meeting, and regardless series of shares.

 

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Payment shall be made totally or partly in cash, by contribution in kind, by set-off or otherwise with conditions.

 

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

The issue rate shall be determined by market factors in the case of deviation from the shareholders’ preferential right. The purpose of the authorisation is that the Company shall use the shares as payment for acquisitions of properties or acquisitions of shares or equity in legal entities which own properties or to fund the Company prior to such acquisitions or otherwise fund the Company.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

The board of directors, or the person that the board of directors appoints shall be authorised to make such minor amendments of the resolution on authorisation that is required when registering with the Swedish Companies Registration Office.

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

 

Punkt 20, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Item 20, the board of directors’ proposal on authorisation to resolve on acquisition of own shares

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

The board of directors proposes to the annual general meeting to resolve on an authorisation of the board to during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, resolve on acquisition of shares according to following;

 

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. 

A maximum number of shares may be acquired so that the Company’s holding at any time does not exceed ten per cent of the total number of shares in the Company.

 1. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Acquisitions may only be made at NASDAQ Stockholm at a price per share within the registered price range applicable from time to time.

 1. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt.

Acquisitions may also be made by an offer to all shareholders of a specific series of shares. Repurchase may be made to a price corresponding to at least the stock exchange rate applicable by the time of the offer with a maximum deviation of twenty per cent up.

 1. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Payment for the shares shall be made in cash.

 

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företags- eller fastighetsförvärv.

The purpose of the board of directors’ proposal is to give the board of directors possibility to during the period of time until next annual general meeting, adjust the Company’s capital structure or to use the repurchased shares to carry out business or property acquisitions.

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

 

Punkt 21, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Item 21, the board of directors’ proposal on authorisation to resolve on transfer of own shares

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

The board of directors proposes to the annual general meeting to resolve on authorisation of the board of directors to during the period of time until next annual general meeting, on one or several occasions, with or without deviation from the shareholders’ preferential right, resolve on transfer of own shares in the Company in connection with or as a result of acquisition of company, business, property or to fund such acquisition according to following;

 

 1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Transfer may be made at NASDAQ Stockholm at a price per share within the registered price range applicable from time to time.

 1. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.

Transfer of shares may also be made outside of NASDAQ Stockholm. Payment for the shares shall be made out in cash, contribution in kind or through set-off. The price per share, or the value of the received property, shall correspond to the shares’ stock exchange rate applicable by the time of the transfer with such deviation the board of directors finds appropriate.

 1. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid innehar.

The authorisation covers all shares in the Company owned by the Company from time to time.

 

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

The purpose of the board of directors’ proposal is to give the board of directors increased capacity for action to work on the Company’s capital structure. The possibility for deviation from the shareholders’ preferential right during a transfer of own shares is justified by that a transfer of shares at NASDAQ Stockholm or else with deviation from the shareholders’ preferential right, can be carried out faster, with a greater flexibility and in a more cost efficient way than transfer to all shareholders. If the Company’s own shares transfer against payment other than money in connection with agreement on acquisition of assets, the Company may give the shareholders opportunity to exercise some preferential right.

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes casted as well as the shares represented at the annual general meeting are in favour of the proposal.

 

Fullständiga förslag

Complete proposals

 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 14-17 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11, 18-21 framgår ovan.

The nomination committee’s complete proposals in accordance with items 2 and 14-17 and the board of directors’ complete proposals in accordance with items 11, 18-21 are stated above.

 

Redovis­nings­handlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019, valberedningens redogörelse för valberedningens arbete, valberedningens motiverade yttrande samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av aktier i Bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende fullföljande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 2 april 2020 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Financial statements along with audit report regarding the financial year 2019, the nomination committee’s report on the nomination committee’s work, the nomination committee’s report, the board of directors’ statement pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act regarding dividend, the board of directors’ statement pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act regarding authorisation on acquisition of shares in the Company and the auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act regarding the fulfilment of guidelines on remuneration for executive management, will be available at the Company as latest by 2 April 2020 andbe sent to shareholders who request it and state their postal address.

 

Samtliga handlingar angivna i stycket ovan, samt fullmaktsformulär, kommer även senast från och med den 2 april 2020 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsidawww.fastpartner.se.

All above stated documents, together with the power of attorney form, will also be available in a digital format as latest by 2 April 2020 on the Company’s web pagewww.fastpartner.se

 

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

The board of directors and the managing director shall according to the Swedish Companies Act, at the request by a shareholder and provided that it can be done without material damage to the Company, at the AGM disclose information regarding conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda, conditions that may affect the assessment of the Company’s or a subsidiary’s financial situation and the Company’s relation to other companies in the Company group.

 

_____________

 

Stockholm i mars 2020/Stockholm in March 2020

Fastpartner AB (publ)

Styrelsen/The board of directors

 

 

Stockholm, 16 mars 2020

För vidare information, vänligen kontakta:

For further information, please contact:

Daniel Gerlach, CFO Fastpartner AB (publ)

Tel: 08 – 402 34 63

 

eller se/or seewww.fastpartner.se

 

 

Informationen lämnas för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 14:00.