Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) den 13 december 2019 om en nyemission av stamaktier av serie D. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket under december 2019, vilket innebar att antalet aktier i Fastpartner ökade med 8 500 000 D-aktier och antalet röster ökade med 850 000.

Per den 30 december 2019 finns det 195 426 133 aktier och 182 652 885,7 röster i Fastpartner fördelade enligt följande:

Stamaktier A: 181 233 636 aktier och 181 233 636 röster

Stamaktier D: 8 500 000 aktier och 850 000 röster

Preferensaktier: 5 692 497 aktier och 569 249,7 röster

 

Stockholm den 30 december 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 10:00.