Som tidigare offentliggjorts beslutade extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) den 9 mars 2022 om inlösen av samtliga preferensaktier med stöd av inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning. Inlösenförfarandet slutfördes under mars 2022, vilket innebär att antalet preferensaktier i Fastpartner minskade med 5 692 497 och antalet röster minskade med 5 692 49,70. Det finns således inte längre några utestående preferensaktier i bolaget.

Per den 31 mars 2022 finns det 197 892 776 aktier och 184 699 550 röster i Fastpartner fördelade enligt följande:

Stamaktier A: 183 233 636 aktier och 183 233 636 röster

Stamaktier D: 14 659 140 aktier och 1 465 914 röster

Stockholm den 31 mars 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

E-post:[email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 17:31.