Styrelsen i Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) lämnar ett reviderat förslag om utdelning inför årsstämman den 20 april 2023. Det reviderade förslaget innebär en utdelning om 1,0 kr per stamaktie av serie A (”A-aktien”) och en utdelning om 5,0 kr per stamaktie av serie D (”D-aktien”), jämfört med tidigare förslag om 0,5 kr per A-aktie och 2,50 kr per D-aktie.

Efter offentliggörandet av Fastpartners bokslutskommuniké 2022 den 9 februari 2023 har Fastpartner mottagit frågor avseende styrelsens tidigare förslag till utdelning.

Fastpartners styrelse har noggrant övervägt de frågor och synpunkter som mottagits kring utdelningsförslaget, samt vägt detta mot bolagets position och intressen och har som en konsekvens av detta beslutat att lämna ett reviderat förslag till utdelning, innebärande en utdelning om 1,0 kr per A-aktie och 5,0 kr per D-aktie i bolaget.

Som kommunicerat i Fastpartners bokslutskommuniké 2022 är det av strategiskt intresse för Fastpartner att bibehålla bolagets kreditrating på Investment Grade-nivå, vilket motiverade styrelsens tidigare förslag till utdelning. Bolaget har sedan bokslutskommunikén 2022 publicerades fortsatt arbetet med att förstärka balansräkningen för att förbättra förutsättningarna för bolaget att bibehålla sin kreditrating på Investment Grade-nivå.

Stockholm den 12 mars 2023.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

E-post:[email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den12mars 2023 kl.20:30.