Resultatet för Fastpartner AB:s (publ) (”Fastpartner” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 21 november 2016, visar att 6 671 738 stamaktier motsvarande 99,6 procent av de erbjudna stamaktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 657 227 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet stamaktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Fastpartner kommer härigenom att tillföras cirka 770 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som stamaktieägare i Fastpartner på avstämningsdagen den 3 november 2016 hade företrädesrätt att teckna stamaktier i företrädesemissionen. För varje innehavd stamaktie i Fastpartner erhölls en teckningsrätt och åtta teckningsrätter berättigade till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs om 115 kronor. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 4 november 2016. Meddelande till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 november 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Fastpartners registrerade aktiekapital med 67 000 000 kronor från 556 087 110 kronor till 623 087 110 kronor och det totala antalet registrerade stamaktier ökar med 6 700 000 från 53 711 212 till 60 411 212 registrerade stamaktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fastpartner har 111 212 återköpta stamaktier, varigenom det totala antalet utestående stamaktier efter det att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer uppgå till 60 300 000. Härutöver har Fastpartner 1 897 499 preferensaktier utestående.

Sista dag för handel med betalda tecknade stamaktier (BTA) är den 24 november 2016. De nya stamaktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 2 december 2016.

Rådgivare vid Företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Fastpartner, Berghco Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Fastpartner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolaget kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Fastpartners fokus är kommersiella fastigheter belägna i framförallt Stockholmsområdet. Bolagets fastighetsbestånd uppgick den 30 september 2016 till 1 385 tusen kvadratmeter fördelat på 196 fastigheter med ett marknadsvärde om 17 miljarder kronor. 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Fastpartner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fastpartner har endast skett genom det prospekt som Fastpartner offentliggjort på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen den 4 november 2016. Detta erbjudande om att teckna stamaktier har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Columbia) har erbjudande av teckningsrätter och betalda tecknade aktier av Bolaget endast varit till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara ”kvalificerade institutionella köpare” (eng. qualified institutional investors) (enligt definitionen i Rule 144A i US Securities Act av 1933 (”Securities Act”) i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte inbegriper ett offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett investerarbrev till Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Fastpartners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.