Fastpartner AB (publ) (“Fastpartner” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 12 augusti 2021 att Bolagets styrelse beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D (”D-aktier”) (”Företrädesemissionen”). Den 6 september 2021 avslutades teckningsperioden i Företrädesemissionen och resultatet visar att totalt 7 169 002 D-aktier har tecknats och anmälts för teckning i Företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 580,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 116,4 procent av Företrädesemissionen om 6 159 140 D-aktier. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 500 MSEK före emissionskostnader.

Resultatet i Fastpartners Företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021, visar att 6 061 310 D-aktier har tecknats i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 98,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 1 107 692 D-aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 18,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed har totalt 7 169 002 D-aktier tecknats och anmälts för teckning i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 116,4 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget är Företrädesemissionen därmed övertecknadoch den av Bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB utställda garantin för Företrädesemissionen behövde således inte utnyttjas.

Fastpartner kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 500 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen om cirka 5 MSEK. Nettobeloppet från Företrädesemissionen avses att användas till amortering av säkerställd bankskuld, fortsatt tillväxt bl.a. genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd och för att stärka Bolagets kapitalstruktur. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 20 530 464,61 SEK, från 658 087 110,01 SEK till cirka 678 617 574,62 SEK, genom nyemission av 6 159 140 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 3,33 SEK. De som har tecknat D-aktier inom ramen för Företrädesemissionen har eller kommer att erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till D-aktier. Fram tills dess pågår handel med BTA på Nasdaq Stockholm. De nya D-aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 29 september 2021.

De som har tecknat D-aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats D-aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Tecknade D-aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 15 september 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare till Fastpartner i samband med Företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021 kl. 15:45.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Fastpartner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fastpartner har endast skett genom det prospekt som Fastpartner offentliggjorde på Fastpartners webbplats och som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet innehåller riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya D-Aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Den finansiella rådgivaren agerar exklusivt för Fastpartner och ingen annan i samband med någon potentiell transaktion som refereras till i detta pressmeddelande (den ”Potentiella Transaktionen”). Den finansiella rådgivaren kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som en klient i förhållande till den Potentiella Transaktionen och kommer inte att vara ansvarig i förhållande till någon annan än Fastpartner avseende att ge det skydd som ges till dess klienter eller avseende rådgivning i förhållande till den Potentiella Transaktionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som det refereras till i detta pressmeddelande.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Fastpartners kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Fastpartner har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.