Fastpartner har stor respekt och ödmjukhet inför den situation som Sverige och övriga världen befinner sig i. Det finns en stor oro över hur viruset kommer att påverka samhället i stort och verksamheter i allmänhet. Inget bolag och organisation kommer att gå oberörd ifrån det som Covid-19 utsätter oss alla för och det gäller även Fastpartner.

Fastpartner har under de senaste åren byggt upp en stark balansräkning för att i turbulenta tider kunna stå på en stabil grund. Fastpartners justerade soliditet uppgår i nuläget till drygt 48% och belåningsgraden uppgår, efter tillträdet av fastigheten Herrjärva 3 i Solna, till cirka 49%.

Fastpartner har likviditet och tillgängliga faciliteter för att hantera samtliga återstående förfall av banklån och kapitalmarknadslån under 2020. Fastpartner har utöver detta inga framtida förvärv att finansiera. Våra pågående projekt är begränsade till sin storlek och består främst av bostadsproduktion.

Utöver en stark balansräkning har Fastpartner en välbalanserad mix av hyresgäster inom en rad olika segment. Vår exponering mot de branscher som hittills påverkats mest av Corona-utbrottet utgör en begränsad del av hyresintäkterna. Årliga hyresintäkter uppgår från hotell till cirka 22 MSEK, från restauranger till cirka 25 MSEK och från mindre företag inom handel och tjänstesektorn till cirka 23 MSEK. Dessa tre segment utgör cirka 3% av Fastpartners årliga hyresintäkter.

Med dessa förutsättningar, och en stark och erfaren fastighetsförvaltning, står Fastpartner stabilt och med kapacitet att tillvarata eventuella möjligheter i dagens marknad. 

 

Stockholm den 20 mars 2020

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl 14:00.