Fastpartner har sålt sitt innehav i bolaget Synoco. Köpeskillingen för Fastpartners andelar uppgick till 12 MSEK. Fastpartners anskaffningsvärde för andelarna uppgick till 8 MSEK. Under innehavstiden har Fastpartner erhållit utdelning om cirka 2 MSEK.

Detta är ännu ett steg i Fastpartners strategi att avveckla sin riskkapitalverksamhet.

Stockholm den 11 maj 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012 kl 14:30.