Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen. Fastpartner har ingått ett tioårigt ränteswapavtal om 300 MSEK på nivån 0,93 procent. Efter räntesäkringen är cirka 41 procent av Fastpartners låneportfölj räntesäkrad.

Stockholm den 18 mars 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.