Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen. Fastpartner har ingått ett femårigt ränteswapavtal om 250 MSEK på nivån 0,85 procent samt ett tioårigt ränteswapavtal om 500 MSEK på nivån 1,44 procent. Efter räntesäkringen är cirka 46 procent av Fastpartners låneportfölj räntesäkrad.

Stockholm den 13 november 2014

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.