Av Fastpartners låneportfölj om cirka 3 miljarder kr har 96 procent utgjorts av lån med korta räntebindningstider

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fastpartner valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 1 miljard kr med en löptid på fem år. Räntesäkringen omfattar cirka 33 procent av Fastpartners totala låneportfölj. Ränteswapavtalet innebär att Fastpartner betalar en fast årlig ränta om 2,1975 procent exklusive marginal.

– När såväl räntan som bankens marginaler är låsta fem år framåt säkrar detta Fastpartners expansionsplaner för framtiden genom att kostnaderna för detta lån satt i relation till vad de belånade fastigheterna avkastar ger en ”inlåst” vinstkapacitet om 50 MSEK per år under fem år säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.
 

Stockholm den 5 oktober 2011
 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65