Av Fastpartners låneportfölj om cirka 5 miljarder kronor (varav 800 MSEK utgör obligationslån) löper 1,9 miljarder med fastställd ränta efter nu träffat ränteswapavtal.

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fastpartner valt att återigen räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 500 MSEK med en löptid fram till den 28 september 2016. Förfallodatum är kopplat till förfallodagen för det nyligen emitterade obligationslånet på 500 MSEK.

Ränteswapavtalet innebär att Fastpartner betalar en fast årlig ränta om 5,42 procent, inklusive marginal, fram till den 28 september 2016 på det nyemitterade obligationslånet.

Stockholm den 11 oktober 2012

Fastpartner AB

          
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument