·  Styrelsen i Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner” eller ”Bolaget”) har den 13 maj 2013 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en emission om högst 1 725 000 preferensaktier riktad, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”)
·   Teckningskursen uppgår till 293 kronor per preferensaktie
·   Vid full teckning i Emissionen tillförs Fastpartner totalt cirka 505 MSEK, före emissionskostnader
·   Teckning av preferensaktier ska ske under perioden 16 – 29 maj 2013 för allmänheten i Sverige och under perioden 16 – 30 maj 2013 för institutionella investerare
·   Beräknad första dag för handel med preferensaktier på NASDAQ OMX Stockholm är den 18 juni 2013

Bakgrund och motiv
Fastpartner är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att på expansiva orter äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Fastpartner ska samtidigt visa stor lyhördhet för sina hyresgästers önskemål.

Fastpartners fastighetsbestånd är fokuserat på kommersiella fastigheter i Stockholm. Bolaget riktar sig i första hand till företag som har ett behov av lokaler för produktion/lager/logistik, kontor och butik. Per 31 mars 2013 omfattade Fastpartners fastighetsbestånd 144 helägda fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 900 tkvm och ett redovisat värde om 7 875,4 MSEK. Av den totala ytan utgjordes 59 procent av produktion/lager/logistik, 24 procent av kontor, 8 procent av butiker, 2 procent av bostäder/hotell och 7 procent övrigt. Av de totala hyresintäkterna svarade Stockholmsregionen för cirka 75 procent, Gävleborgsregionen för cirka 15 procent och övriga områden för cirka 10 procent.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att identifiera intressanta investeringsmöjligheter där Fastpartners princip är att alla affärer ska göras med utgångspunkt att stärka kassaflödet. Att äga och förvalta fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet, där tillgång till kapital är en grundläggande förutsättning för att utveckla en framgångsrik fastighetsrörelse. Verksamheten finansieras med en kombination av eget kapital, räntebärande skulder samt övriga skulder.

Fastpartners mål är att i slutet av 2014 nå ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor, hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK, ett driftnetto överstigande 650 MSEK och ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK. Dessa mål ska nås genom utveckling av det egna beståndet genom bland annat ombyggnationer, hyresgästanpassningar och genom utnyttjande av byggrätter samt genom förvärv av framförallt kommersiella fastigheter främst i Stockholmsregionen.

Fastpartner offentliggjorde via pressmeddelande den 14 maj 2013 att Bolaget tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter i Vallentuna Centrum. Fastigheterna har en sammantagen uthyrningsbar yta om cirka 35 000 kvm. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 49 MSEK och den största hyresgästen är Vallentuna kommun.

I ett led för att nå ovanstående beskrivna mål i slutet av 2014 samt för att kunna finansiera nya investeringar i fastighetsbeståndet såsom förvärvet av de fyra fastigheterna i Vallentuna Centrum, har styrelsen beslutat att med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 25 april 2013 genomföra en emission av högst 1 725 000 preferensaktier till en teckningskurs om 293 kronor per preferensaktie.

Erbjudandet
Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av preferensaktierna bland allmänheten för att möjligöra en regelbunden och likvid handel med Fastpartners preferensaktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Erbjudandet omfattar högst 1 725 000 preferensaktier till en teckningskurs om 293 kronor per preferensaktie. Vid full teckning tillför Emissionen Fastpartner totalt cirka 505 MSEK, före emissionskostnader. Anmälan om teckning av preferensaktier från allmänheten i Sverige ska ske under perioden 16 maj till 29 maj 2013. Anmälan om teckning av preferensaktier från institutionella investerare ska ske under perioden 16 maj till 30 maj 2013 i enlighet med särskilda instruktioner.

Fastpartner kommer att ansöka om notering av preferensaktierna vid NASDAQ OMX Stockholm. Under förutsättning att NASDAQ OMX Stockholm godkänner Fastpartners ansökan beräknas första dag för handel bli den 18 juni 2013.

Tilldelning av preferensaktier kommer att ske på basis av efterfrågan och kommer att beslutas av styrelsen för Fastpartner i samråd med Handelsbanken, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av preferensaktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Fastpartners preferensaktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Indikativ tidplan
Prospektet offentliggörs 15 maj 2013
Anmälningsperiod för allmänheten 16 – 29 maj 2013
i Sverige 
Anmälningsperiod för 16 – 30 maj 2013
institutionella investerare
Offentliggörande av utfall omkring 31 maj 2013
Likviddag omkring 5 juni 2013
Första dag för handel med omkring 18 juni 2013
preferensaktier på NASDAQ OMX
Stockholm

Rådgivare
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Bergh & Co Advokatbyrå är legal rådgivare till Fastpartner i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 14 maj 2013

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07.45 den 14 maj 2013.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG. Ett prospekt kommer att upprättas och offentliggöras i enlighet med prospektdirektivet och kommer därefter att tillhandahållas av Bolaget. Investerare ska inte teckna värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än baserat på den information som kommer att ingå i sådant prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri, i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de ska utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Bolaget har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.