Fastpartner har fastställt nedan finansiella mål:

·  Avkastningen på eget kapital skall under en femårsperiod uppgå till minst 15% per år.
·  Förvaltningsresultatet per stamaktie skall öka med 10% per år.
·  Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK.

Det finansiella målet om avkastning på eget kapital om minst 15% är oförändrat. Avkastningen på eget kapital under den senaste femårsperioden har i genomsnitt uppgått till 21,5%. Det finansiella målet om att förvaltningsresultatet per stamaktie skall öka med 10% per år är nytt. Förvaltningsresultatet per stamaktie har i snitt ökat med 22,3% under den senaste femårsperioden. Fastpartner har även fastställt ett nytt finansiellt mål om att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Vid utgången av år 2017 uppgår Fastpartners rullande förvaltningsresultat till cirka 725 MSEK.

Fastpartner har även uppdaterat sin finanspolicy och fastställt att nedan bör uppfyllas:

·  Räntetäckningsgrad skall överstiga 2,0 ggr.
·  Nettobelåningsgraden skall understiga 60%.
·  Nettoskuld i förhållande till EBITDA skall understiga 10 ggr.

Räntetäckningsgraden har i snitt uppgått till 3,1 ggr under den senaste femårsperioden. Vid utgången av år 2017 uppgick den till 4,0 ggr. Nettobelåningsgraden har i snitt uppgått till 59,0% under den senaste femårsperioden och uppgick till 51,8% vid utgången av 2017. Nettoskuld i förhållande till EBITDA har i snitt uppgått till 8,3 ggr under den senaste femårsperioden och uppgick vid utgången av 2017 till 8,6 ggr.

Fastpartners utdelningspolicy är oförändrad vilket innebär att utdelningen till stamaktieägarna skall uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt och orealiserade värdeförändringar.

Stockholm den 21 februari 2018

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Tel: 08 – 42 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl 11:45.