Fastpartner har uppdaterat sin finanspolicy och fastställt att nedan bör uppfyllas:

  •  Räntetäckningsgrad skall över tid överstiga 2,0 ggr.
  •  Nettobelåningsgraden skall över tid understiga 50%.
  •  Nettoskuld i förhållande till EBITDA skall över tid understiga 10 ggr.

Policyn om en räntetäckningsgrad överstigande 2,0 ggr är oförändrad. Räntetäckningsgraden har i snitt uppgått till 3,5 ggr under den senaste femårsperioden. Vid utgången av år 2018 uppgick den till 4,2 ggr. Policyn vad gäller nettobelåningsgraden har ändrats och målet är nu att nettobelåningsgraden skall över tid understiga 50% mot tidigare 60%. Nettobelåningsgraden har i snitt uppgått till 55,6% under den senaste femårsperioden och uppgick till 49,5% vid utgången av 2018. Policyn om nettoskuld i förhållande till EBITDA är oförändrad. Nettoskuld i förhållande till EBITDA har i snitt uppgått till 11,8 ggr under den senaste femårsperioden och uppgick vid utgången av 2018 till 11,0 ggr.

Stockholm den 14 februari 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 13:45.