Beståndet omfattar 11 bostadsfastigheter, en skola samt en industrifastighet med Ericsson som hyresgäst. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 694 MSEK. Resultateffekten för Fastpartner AB uppgår till c:a 160 MSEK beräknat på bokfört värde per 31 mars 2006. Då affären genomförs i bolagsform är resultatet i huvudsak skattefritt och innebär en nettokassaeffekt på om c:a 280 MSEK.

Det gemensamma bolaget, som kommer att förvaltas av Fastpartner, har som ambition att växa i huvudsak inom Gävleborgsregionen under de närmast åren.

Affären är villkorad av köparens finansiering till den 31 augusti 2006.

”Det sätt som denna affär är strukturerad på innebär ett nytt sätt för Fastpartner att med en helt avgränsad risk fortsätta att expandera på ort där vi förvaltningsmässigt varit framgångsrika. Affären medför även att vi skapar ytterligare stora resurser för kommande affärer i moderbolaget, samt säkrar ett bra resultat för innevarande verksamhetsår” säger VD Sven-Olof Johansson i en kommentar.

”Den här typen av affär som vi nu har gjort med Fastpartner AB är Property Groups core business”, säger Michael Lexner som är Partner i Property Group A/S. ”Vi har identifierat ett respekterat svensk börsnoterat bolag som samarbetspartner. Detta samarbete har vi stora förväntningar på, och vi ser fram mot att utveckla detta i den närmaste framtiden.”