Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) har initierat skriftliga förfaranden i syfte att genomföra villkorsändringar i sina utestående obligationslån, 2014/2018 med ISIN SE0005798725, 2015/2019 med ISIN SE0006510210, 2015/2019 med ISIN SE0007576947 och 2016/2020 med ISIN SE0008434880, (”Obligationsvillkoren”) och (”Obligationslånen”). Syftet med villkorsändringarna är att på marknadsmässigt fördelaktiga villkor kunna refinansiera delar av sin låneportfölj hos kreditgivare genom att utfärda certifikat under certifikatprogram.

Obligationsinnehavarna ombeds att rösta för en villkorsändring av Obligationsvillkoren som, om villkorsändringen röstas igenom, innebär att Fastpartner framgent kan ställa ut certifikat under certifikatprogram med kortare löptider än Obligationslånens förfall, förutsatt att övriga förutsättningar enligt Obligationsvillkoren är uppfyllda.

Kallelserna till de skriftliga beslutsförfarandena med detaljer om föreslagna ändringar av Obligationsvillkoren samt information om röstningsförfarandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fastpartner.se samt på agentens hemsida www.stamdata.se.

Stockholm den 27 september 2017

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Tel: 08 – 42 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner
Tel: 08 – 402 34 63

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl 07:30.