Styrelsen i Fastpartner har beslutat att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare i den pågående emissionen av preferensaktier om cirka 505 MSEK. Anmälan om teckning av preferensaktier för institutionella investerare ska ske senast klockan 17:00 idag den 23 maj 2013. Anledningen till den förkortade anmälningsperioden är en mycket god efterfrågan från institutionella investerare. Förkortningen av anmälningsperioden sker i enlighet med det förbehåll som beskrivs i det, med anledning av emissionen, upprättade prospektet.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förkortas inte. Anmälan om teckning av preferensaktier för allmänheten i Sverige ska ske senast klockan 17.00 på onsdag den 29 maj 2013.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:45 den 23 maj 2013.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri, i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.