Styrelsen i Fastpartner AB (”Fastpartner” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 stamaktier av serie A till ett pris om 112 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs genom Nyemissionen 224 miljoner kronor (före transaktionskostnader).

Priset per A-aktie har fastställts genom förhandling med ett antal institutionella investerare och motsvarar en rabatt om 3,6 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets A-aktie på Nasdaq Stockholm den 19 februari 2020 samt en premie om 4,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Bolaget bedömer således att Nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Nyemissionen riktades huvudsakligen till Odin Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fastighetsfond. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital inför förvärv av aktier i juridiska personer vilka äger fastigheter och för att i övrigt kapitalisera Bolaget.

Nyemissionen resulterar i att antalet aktier i Fastpartner ökar med 2 000 000, från 195 426 133 till 197 426 133, fördelat på 183 233 636 aktier av serie A, 8 500 000 aktier av serie D och 5 692 497 preferensaktier. I samband med Nyemissionen kommer Fastpartners aktiekapital att öka med cirka 6 666 666 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,0 procent av antalet röster och aktier i Fastpartner baserat på det totala antalet aktier i Fastpartner efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

Stockholm den 19 februari 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 23:30.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fastpartner i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Fastpartner har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.