Fastpartner offentliggör idag att bolaget har genomfört en placering av 172 499 nya preferensaktier, vilket tillför bolaget 65 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Placeringen, som aviserades den 12 december 2014, har möjliggjort för Fastpartner att emittera 172 499 nya preferensaktier till ett begränsat antal investerare till ett pris av 377 kronor per aktie. Emissionen har genomförts som en accelererad bookbuilding-process, varigenom emissionskursen bedömts vara marknadsmässigt fastställd.

Genom likviden från nyemissionen stärks bolagets finansiella position ytterligare och kapitaliserar bolaget för fortsatt expansion.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Fastpartner beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 24 april 2014, om en riktad nyemission om 172 499 nya preferensaktier. Syftena med beslutet att emittera nya preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att kunna utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor, till en begränsad kostnad och på kort tid anskaffa kapital för de ovan beskrivna syftena, och därmed främja Fastpartners möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Emissionen innebär att antalet preferensaktier i Fastpartner ökar med 172 499 från 1 725 000 till 1 897 499 och det totala aktiekapitalet ökar med 1 724 990 kronor från 554 362 120 kronor till 556 087 110 kronor.

Finansiella och legala rådgivare

Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare och bookrunner och Bergh & Co har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Stockholm den 12 december 2014

Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:40 den 12 december 2014.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri, i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de ska utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Bolaget har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.