Fastpartner har förvärvat sex fastigheter i Norrköping. Det är de fem fastigheterna Slakthuset 18 till 22 och fastigheten Importen 3. Fastigheterna ligger inom företagsområdet Risängen och har en god uthyrningsgrad. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 27 000 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 15,7 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK.

Förvärvet ligger i linje med Fastpartners strategi att satsa på objekt innehållande lager-, industri- och kontorslokaler med stor flexibilitet. Fastigheterna innehåller en god mix av hyresgäster bl a Kulls Chark Charkman, Mednet, Tage Rejmes i Norrköping och One Nordic. Norrköping, som är en intressant marknad, har ett av Sveriges starkaste logistiklägen med omedelbar närhet till Europavägar, flyg, båttransporter och spårbunden trafik via södra stambanan.

Med detta förvärv stärker Fastpartner sin närvaro i Norrköping och äger efter förvärvet 13 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 97 000 kvadratmeter.

Fastpartner tillträder fastigheterna den 15 juni.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 12:30 den 1 juni 2015.