Fastpartner har av Svensk Fastighetsfond AB förvärvat fastigheten Jordbromalm 5:1 i Haninge. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 21 200 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 12 MSEK exklusive tillägg. Fastigheten är fullt uthyrd till ett stort franskt börsnoterat företag och den återstående kontraktstiden är 8 år. Fastigheten utgör ett bra komplement till Fastpartners nuvarande förvaltningsområden.

Tillträde till fastigheten var den 5 oktober.

Stockholm den 8 oktober 2012

              
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument