Fastpartner har förvärvat 14 kontors- och industri/lagerfastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Växjö av NAPF Sweden AB, en fastighetsfond förvaltad av Valad. Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 112 000 kvadratmeter. Hyresintäkterna från portföljen uppgår till cirka 94 MSEK och det total hyresvärdet på 103 MSEK som fördelar sig enligt följande: Stockholm 40,6 MSEK, Malmö 32,6 MSEM, Göteborg 15,9 MSEK och Växjö 13,9 MSEK. Till de större hyresgästerna hör SISAB, Grontmij, Assa AB, Hefa AB, och Du Pont. 14 procent av hyresintäkterna avser kommunal förvaltning.

Tillträde sker den 2 september 2013.

Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner säger ”Affären får ses som ett viktigt steg för att nå det till marknaden kommunicerade målet att nå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK vid slutet av 2014. Fastpartner har ytterligare stärkt sin finansiella ställning genom en emission av preferensaktier i juni 2013. Att bolaget har ett gott förtroende på kapitalmarknaden är avgörande för genomförandet av denna typ av affärer och som i sin tur skapar förutsättningar för att nå bolagets uppsatta mål”.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13:30 den 3 juli 2013.